school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Švietimo ir sporto skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Adresas:
Utenio a. 4, 228 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43526
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnė kaip 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.3. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacija;
1.6. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.7. gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką;
2.2. dalyvauja rengiant savivaldybės sporto veiklos ir vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašą, organizuoja ir koordinuoja šių projektų įgyvendinimą. Organizuoja ir koordinuoja Vaikų socializacijos ir Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimą:
2.2.1. skelbia projektų finansavimo konkursą;
2.2.2. aptaria, nustato ir skelbia projektų prioritetus;
2.2.3. registruoja projektus;
2.2.4. organizuoja lėšų paskirstymą projektų vykdytojams;
2.2.5. rengia sutartis su projektų vykdytojais ir sąmatas teikia pasirašyti administracijos direktoriui;
2.2.6. pasibaigus projektų vykdymui, rengia reikalingas ataskaitas, pateikia jas atitinkamoms institucijoms.
2.3. organizuoja ir koordinuoja Utenos rajono sporto trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos darbą;
2.3.1. tvarko sporto trenerių pateiktus dokumentus;
2.3.2. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl sporto trenerių kvalifikacinių kategorijų tvirtinimo;
2.4. dalyvauja rengiant Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, organizuoja ir koordinuoja šių programų įgyvendinimą;
2.5. dalyvauja organizuojant Utenos rajone mokinių ir suaugusiųjų sporto varžybas, sąskrydžius, kitus renginius; kasmet organizuoti geriausiųjų Utenos rajono sportininkų rinkimo konkursus bei pagerbimo šventes;
2.6. koordinuoja švietimo įstaigų veiksmus vykdant nepilnamečių nusikalstamumo, tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, AIDS prevenciją, užtikrinant mokinių sveiką gyvenseną, mokinių vasaros užimtumą;
2.7. organizuoja savivaldybėje prevencinę veiklą įgyvendinant vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka. Tvarko, sistemina dokumentaciją, teikia Prevencinio darbo koordinavimo grupei informaciją apie gautas paraiškas ir prašymus bei atlieka kitus pavedimus, susijusius su šios grupės funkcijų vykdymu;
2.8. planuoja ir organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų veiklą savivaldybės teritorijoje, prižiūri, kaip laikomasi teisės aktais nustatytų šių stovyklų rengimo reikalavimų, kontroliuoja jų vykdymą;
2.9. koordinuoja Utenos daugiafunkcio sporto centro vadybinę veiklą bei veiklą vykdant neformalųjį švietimą, kaupia ir analizuoja informaciją apie įstaigos veiklos pokyčius;
2.10. atlieka valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo priežiūrą;
2.11. atlieka Utenos rajono švietimo ir sporto įstaigų stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. teikia profesinę pagalbą švietimo įstaigų kūno kultūros mokytojams, treneriams:
2.12.1. konsultuoja Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir kitais ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
2.12.2. supažindina su šių dalykų naujovėmis, inicijuoja gerosios darbo patirties sklaidą;
2.13. rengia metines, statistines bei kitas ataskaitas Švietimo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
2.14. organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą ir koordinuoja projektų įgyvendiną;
2.15. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
2.16. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie sporto būklę Utenos rajone ir kitais savo kompetencijos klausimais;
2.17. nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.18. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.19. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
2.20. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Organizuoti projekto LL3 kūrybinės komandos narių veiklą.
2. Koordinuoti Utenos rajono savivaldybės dalyvavimą projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“: vykdyti programų vertinimą ir neformaliojo švietimo teikėjų finansavimą, kokybės užtikrinimo stebėsenos veiklas.
3. Koordinuoti Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą.
4.Koordinuoti rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų vykdymą, rengti reikalingus dokumentus, organizuoti posėdžius.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041