school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Švietimo ir sporto skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 229 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43527
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

ŠVIETIMO IR SPORTO  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.3. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
1.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
1.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
1.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklas teisės aktų nustatyta tvarka: rengia sutarčių su šalies autobusų parkais projektus, derina maršrutus, vykdo vežamų mokinių apskaitą, vykdo mokinių pavėžėjimo organizavimo mokyklose priežiūrą, išduoda mokyklų darbuotojams Savivaldybės administracijos kompensuojamo važiavimo autobusu bilietus; vykdo jų apskaitą, kontroliuoja jų išdavimą mokiniams; rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijai;
2.2. koordinuoja sąlygų sudarymą mokinių maitinimui organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose;
2.3. organizuoja Savivaldybės saugaus eismo programos įgyvendinimą:
2.3.1. skelbia konkursus programai vykdyti;
2.3.2. rengia posėdžius dėl projektų prioritetų nustatymo, registruoja pateiktus prioritetus;
2.3.3. organizuoja ekspertų komisijos darbą;
2.3.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutarčių su projektų vykdytojais ir sąmatų projektus;
2.3.5. rengia dalykines ir finansines ataskaitas;
2.4. koordinuoja Utenos rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano rengimą ir įgyvendinimą;
2.5. rengia Skyriaus mėnesio darbo planų projektus;
2.6. konsultuoja Savivaldybės švietimo, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigas jų nuostatų rengimo klausimais, teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti;
2.7. koordinuoja mokinių saugos klausimus: konsultuoja tiriant nelaimingus atsitikimus švietimo įstaigose, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimo komisijose, vykdo saugios aplinkos užtikrinimo mokyklose priežiūrą;
2.8. organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokiniams;
2.9. koordinuoja kraštotyrinę veiklą mokyklose ir mokyklų muziejų darbą;
2.10. inicijuoja švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi švietimo įstaigose, padeda organizuoti ir vykdo atstovų rinkimus į šalies moksleivių parlamentą, teikia pagalbą moksleivių atstovui, išrinktam į šalies mokinių parlamentą;
2.11. vykdo valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų priežiūrą;
2.12. organizuoja ir dalyvauja nacionalinių moksleivių pasiekimų tyrimus Utenos rajone;
2.13. koordinuoja ir organizuoja Utenos rajono mokinių karinio – patriotinio, teisinio pobūdžio konkursus, viktorinas, bendradarbiaujant su krašto apsaugos, teisėsaugos institucijomis;
2.14. teikia profesinę pagalbą saugaus eismo, civilinės, priešgaisrinės saugos, taip pat socialinių mokslų (istorija, geografija, politologija, ekonomika, teisė, pilietinės visuomenės pagrindai), technologijų, matematikos ir informatikos mokytojams: konsultuoja Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir kitais ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
2.15. organizuoja 5.14 papunktyje išvardintų dalykų mokinių rajonines olimpiadas, konkursus – organizuoja užduočių rengimą, vertinimo komisijų darbą, nugalėtojų delegavimą į šalies olimpiadas ir konkursus;
2.16. koordinuoja pasirengimą Utenos rajone vyksiančioms dalykinėms olimpiadoms;
2.17. koordinuoja Utenos ,,Saulės“ gimnazijos, Utenos r. Užpalių gimnazijos, Utenos Aukštakalnio progimnazijos ir Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos veiklą: stebi bendruomenių veiklą, teikia pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, informuoja ir konsultuoja švietimo politikos klausimais;
2.18. atlieka švietimo įstaigų stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.19. koordinuoja Savivaldybės mokyklų bibliotekų veiklą. Kasmet rengia šių bibliotekų statistinę atskaitą;
2.20. koordinuoja Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo veiklą, tvarko jo dokumentaciją;
2.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.22. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl:
2.22.1. mokinių pavėžėjimo ir maitinimo;
2.22.2. kitais savo kompetencijos klausimais;
2.23. užtikrina savo rengtų Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
2.24. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.25. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jie negali eiti pareigų;
2.26. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Organizuoti bendradarbiavimą tarp mokyklų užtikrinant mokinių, kurie gyvena kaime toliau kaip 3 km. nuo mokyklos, pavėžėjimą į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.
2. Organizuoti vyr. klasių mokinių istorijos, geografijos, matematikos, informatikos, ,,Mano gaublys“ olimpiadas, konkursą ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, pradinių klasių mokinių saugaus eismo konkursą ,,Šviesoforas“.
3. Parengti Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 1 priedo pakeitimo projektą ir jį pateikti tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai.
4. Tvarkyti ir sisteminti Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų 2020 metų statistinius duomenis.
5. Rengti Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų projektus.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041