school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Švietimo ir sporto skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjas
Adresas:
Utenio a. 4, 227 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61624
Mobilusis telefonas:
+370 612 46609
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

 ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnė kaip 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;
1.2. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu;
1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.4. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.5. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;
1.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą;
1.8. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kūno kultūros ir sporto, jaunimo politiką reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;
1.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti skyriaus nuostatų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus. Kontroliuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
2.2. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo, sporto, jaunimo politiką, vykdo valstybės politiką švietimo, sporto, jaunimo srityse, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
2.4. tiria ir vertina švietimo būklę savivaldybėje, analizuojant, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
2.5. rengia savivaldybės strateginių švietimo planų projektus, savivaldybės švietimo tarybos pritarimu teikia savivaldybės tarybai tvirtinti, organizuoja patvirtintų planų įgyvendinimą;
2.6. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo, sporto ir jaunimo veiklos programoms įgyvendinti;
2.7. derina tikslinių švietimo, sporto ir jaunimo veiklos programų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
2.8. teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo;
2.9. organizuoja ir įgyvendina bendrą vadovavimą švietimo ir sporto įstaigoms, koordinuoja jų veiklą, užtikrina švietimo įstaigų veiksmingą funkcionavimą savivaldybėje;
2.10. organizuoja savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimus aktualiais švietimo ir sporto klausimais;
2.11. inicijuoja dokumentų dėl švietimo bei pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo rengimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų įstaigų mokymosi sutartyse numatytų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
2.12. analizuoja ir kontroliuoja valstybinių bendrojo ugdymo programų įgyvendinimą, tikrina švietimo įstaigų ir mokytojų veiklos planavimą;
2.13. užtikrina valstybinių brandos egzaminų organizavimą savivaldybės teritorijoje. Užtikrina pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo koordinavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.14. dalyvauja vertinant švietimo įstaigų vadovų veiklą, užtikrina jų atestacijos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.15. vykdo švietimo įstaigų veiklos stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.16. užtikrina mokinių pavėžėjimą į mokyklą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17. užtikrina profesinės pagalbos teikimą švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, mokyklų bendruomenėms ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais, kaupia ir analizuoja informaciją apie šių įstaigų veiklos pokyčius;
2.18. leidžia įsakymus skyriaus veiklos klausimais, kurių teisės aktai nepriskiria savivaldybės institucijų kompetencijai;
2.19. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių švietimo padaliniais skyriaus kompetencijos klausimais ir atstovauja skyrių;
2.20. skatina švietimo įstaigas dalyvauti tarptautinių, regioninių ir vietinių programų ir projektų kūrime ir įgyvendinime;
2.21. teikia statistines ir kitas ataskaitas, kitą informaciją Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui, Jaunimo reikalų departamentui;
2.22. organizuoja informacijos teikimą visuomenei apie švietimo, sporto ir jaunimo būklę Utenos rajone, kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
2.23. organizuoja skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
2.24. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymų į juos parengimą laiku;
2.25. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
2.26. kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
2.27. vizuoja visų skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, projektus;
2.28. vykdo kitus su savivaldybės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai


METINĖS UŽDUOTYS

1 Inicijuoti mokyklų vadovų pasitarimus, organizuoti jų bendrąsias ir vadybines kompetencijų ugdymą, veiklų vertinimą.

2. Siekti, kad parengti švietimo padalinio specialistų teisės aktų projektai būtų kokybiški, pristatyti juos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu.

3. Dalyvauti Utenos rajono savivaldybės finansuojamų projektų ir sukurtų komisijų darbe, teikti pasiūlymus, priimti sprendimus.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041