school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 211 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43550
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, ekonominę plėtrą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, projektų rengimą, turizmo plėtrą, strateginį planavimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.4. išmanyti tarptautinių ir finansuojamų valstybės programų rengimą ir projektų vadybą;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos paieškos ir platinimo sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus, Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą.
7.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą turizmo programoms įgyvendinti;
7.3. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos, kuruojamų programų vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas;
7.4. rengia ir koordinuoja turizmo plėtros programos įgyvendinimą, atlieka Savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
7.5. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja ir rengia tarptautinio bendradarbiavimo projektus turizmo srityje, finansuojamus Europos Sąjungos paramos lėšomis bei kitų finansavimo šaltinių;
7.6. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, veikiančiomis turizmo sektoriuje;

7.6.1. koordinuoja projektų vykdymą, jeigu dėl projekto vykdytojų neveikimo (delsimo) iškyla grėsmė projekto eigai ir rezultatams;
7.7. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
7.10. teikia informaciją Skyriaus vedėjui, kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams bei Savivaldybės įstaigoms dėl galimybių gauti finansinę paramą iš įvairių programų;
7.11. nuolat atnaujina Skyriaus informaciją, talpinamą Savivaldybės interneto svetainėje;
7.12. rengia Utenos rajono ekonominės - socialinės padėties apžvalgas;
7.13. rengia Savivaldybės ketinamo įsigyti nekilnojamojo turto pirkimo ekonominį ir socialinį pagrindimą.
7.14. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.15. atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.METINĖS UŽDUOTYS
1.Rengti projektus turizmo plėtros bei su turizmo plėtra susijusiose srityse.
2. Koordinuoti projektų turizmo plėtros bei su turizmo plėtra susijusiose srityse įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041