school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 210 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48693
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo su projektais patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansus, ekonominę plėtrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia paraiškas Finansų ministerijai dėl projektų finansavimo iš valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;
7.2. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių veiklą, teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti;
7.3. apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus dėl Utenos regiono ir Utenos rajono strateginių plėtros planų;
7.4. teikia paramą rajono bendruomenėms rengiant projektų paraiškas, konsultuoja jas lėšų pritraukimo, projektų įgyvendinimo klausimais;
7.5. teikia projektų paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai ir kt.;
7.6. kontroliuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdymą - seka projektų vykdymo eigą pagal sutartyse numatytus įgyvendinimo planus, teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
7.7. konsultuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdytojus su projektų vykdymu susijusiais klausimais;
7.8. koordinuoja projektų vykdymą, jeigu dėl projekto vykdytojų neveikimo (delsimo) iškyla grėsmė projekto eigai ir rezultatams;
7.9. planuoja ir koordinuoja Savivaldybės investicijų projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą;
7.10. nuolat atnaujina Skyriaus informaciją, skelbiamą Savivaldybės interneto svetainėje;
7.11. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
7.13. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.14. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. koordinuoja vietos veiklos grupių darbą;
7.16. atlieka Utenos rajono darnios energetikos veiksmų plano monitoringą, rengia jo vykdymo ataskaitas;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.METINĖS UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: parengti įgyvendinamos priemonės Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, konsultuoti bendruomenines organizacijas, seniūnus, išplėstines seniūnaičių sueigas ir kitus suinteresuotus asmenis su priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, atrinkti ir patvirtinti finansuojamus projektus, administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, rengti ir teikti ketvirtines/metines ataskaitas įgyvendinančiai institucijai, vykdyti projektų stebėseną, periodiškai atlikti priemonės viešinimą.
2. Įgyvendinti 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje/SYNERGY FOR SECURITY“ Nr. LLI-082: administruoti projekto stebėsenos rezultatų pasiekimą ir koordinuoti projekto veiklų užbaigimą, atsakingoms institucijoms laiku pateikti projekto vykdymo ataskaitas bei kitą reikalingą dokumentaciją, atlikti projekto veiklų viešinimą, atlikti kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.
3. Administruoti 4 įgyvendinamų projektų („Utenos rajono savivaldybės administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“ Nr. 20KI-KU-17-1-02180-PR001, „Parko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas“ Nr. 20KI-KU-17-1-02112-PR001, „Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas, siekiant pagerinti gamtos paminklo pasiekiamumą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ Nr. 20KI-KU-17-1-02108-PR001, ir „Liepų gatvės, Joneliškio kaime, Utenos rajone sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“ Nr. 20KL-KU-19-1-08475-PR001), parengtų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklų įvykdymą. Agentūrai laiku rengti ir teikti mokėjimo prašymus, projektų užbaigimo ataskaitas ir visą reikalingą dokumentaciją, pagrindžiančią išlaidų ir veiklų įvykdymą, koordinuoti projektų numatytų rezultatų pasiekimą bei vykdyti kitas funkcijas, susijusias su projektų įgyvendinimu.
4. Rengti skyriaus dokumentus archyviniams saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles bei suėjus terminui nuolatinio saugojimo bylas perduoti į Utenos apskrities archyvą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041