school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64045
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, asmens duomenų apsaugą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja socialinių paslaugų skyrimą asmenims, planuoja jų poreikį, rūšis;
7.2. siekiant užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis pagal priskirtą kompetenciją;
7.3. organizuoja socialinių paslaugų skyrimą Utenos rajono gyventojams: priima prašymus ir kitus reikalingus dokumentus, registruoja juos, nustatyta tvarka dokumentus teikia svarstyti Specialiųjų poreikių lygio ir socialinių paslaugų nustatymo komisijai;
7.4. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Darbo biržos ir kitose duomenų bazėse, siekiant nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
7.5. organizuoja asmenų (šeimos) socialinės priežiūros poreikio ir socialinės globos poreikio nustatymą;
7.6. analizuoja socialinę ekonominę būklę apibūdinančius duomenis, socialinių paslaugų poreikį pagal atskiras socialines grupes ir socialinių paslaugų rūšis, vertina gyventojų socialinių paslaugų poreikius, renka ir sistemina informaciją iš valstybinių, Savivaldybės ar nevyriausybinių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, vykdo gyventojų socialines apklausas;
7.7. organizuoja pagalbos pinigų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;
7.8. administruoja Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) socialinių paslaugų gavėjų duomenų bazę (suveda paslaugų gavėjų duomenis, juos koreguoja);
7.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimą įgyvendinimą;
7.10. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir apskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
7.11. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektą dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo ar nutraukimo, teikia Skyriaus vedėjui;
7.12. siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų kopijas, reikalingas siuntimams į socialinės globos įstaigas gauti;
7.13. parengia ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo, socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutarčių projektus, teikia Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams;
7.14. inicijuoja socialinių paslaugų pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. konsultuoja ir informuoja Utenos rajono gyventojus, socialinius darbuotojus, socialinių paslaugų įstaigų specialistus, kitus suinteresuotus asmenis socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, lengvatų neįgaliesiems klausimais;
7.16. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų planą, neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programų projektus, analizuoja jų įgyvendinimą, planuoja lėšas socialinėms paslaugoms;
7.17. inicijuoja socialinių projektų rengimą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšas, koordinuoja tokių projektų įgyvendinimą;
7.18. koordinuoja ir vykdo Skyriaus sričiai priskirtų socialinių įstaigų veiklos priežiūrą bei stebi jų teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
7.19. rengia ir teikia ataskaitas, informuoja reikiamas institucijas apie suteiktas socialines paslaugas ir įgyvendintas neįgaliųjų socialinės integracijos priemones;
7.20. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl naujų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, steigimo;
7.21. rengia paklausimus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;
7.22. dalyvauja tikrinant besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
7.23. padeda organizuoti komisijų posėdžius socialinių paslaugų ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo bei poreikių tenkinimo klausimais, juos protokoluoja ir informuoja apie priimtus sprendimus suinteresuotus asmenis ir (ar) įstaigas;
7.24. dalyvauja darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;
7.25. Skyriaus vedėjui pavedus vykdo kitų Skyriaus išmokų specialistų jų kasmetinių, mokymosi atostogų ar ligos laiku funkcijas;
7.26. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.27. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
7.28. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.29. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą;
7.30. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrinti dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
7.31. trumpo saugojimo bylas perduoda už apskaitą atsakingam Skyriaus darbuotojui ir įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
7.32. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitus socialinės globos kainos ir asmenų gaunamų pajamų dydžiams, peržiūrėti su globos įstaigomis, šeimynomis sudarytas socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis bei su asmenimis sudarytas socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartis, įvertinti asmenų pajamas ir perskaičiuoti lėšas, skirtas kompensuoti socialinės globos kainą.
2. Apskaičiuoti lėšų poreikį socialinėms paslaugoms Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose ir Utenos specialiojoje mokykloje – daugiafunkciame centre 2021 m.
3. Parengti informaciją apie Socialinių paslaugų plano 2020 m. priemonių įgyvendinimą.
4. Koordinuoti ir vykdyti Skyriaus sričiai priskirtų socialinių įstaigų veiklos priežiūrą bei stebėti jų teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

  

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041