school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 108 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63996
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
6.3. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos, socialinių pašalpų skyrimo, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandenio išlaidų kompensacijų, socialinės paramos mokiniams skyrimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pasirašo sprendimus dėl socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų ir kitų teisės aktais numatytų išmokų skyrimo ir mokėjimo;
7.2. kontroliuoja Skyriaus išmokų specialistų darbą, kaip jie atlieka savo funkcijas pagal jų pareigybių aprašymus, ar laiku ir tinkamai parengia ir atiduoda žiniaraščius, sąrašus ir kitus reikalingus dokumentus paštui, kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms ir organizacijoms, bankams, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių specialistų darbo tobulinimo;
7.3. tikrina socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų ir kitų teisės aktais numatytų išmokų bylas, įvertinant, ar teisingai užpildyti prašymai ir priimti reikiami dokumentai, ar teisingai paskaičiuotos šios socialinės išmokos ir kompensacijos. Radus neatitikimus teisės aktams, ne visus reikiamus dokumentus išmokai skirti, klaidingai paskaičiuotas išmokas ar kompensacijas, grąžina bylas išmokų specialistams trūkumams pašalinti. Seka klaidų priežastis, ieško priemonių, kad jos nesikartotų;
7.4. inicijuoja Socialinės paramos komisijoje svarstyti klausimus dėl išmokų mokėjimo būdo socialinės rizikos šeimoms. Teikia išmokų specialistams metodinę pagalbą dėl darbo su šiomis šeimomis;
7.5. periodiškai sistemina ir kaupia informaciją apie išmokėtas socialines išmokas ir suteiktas socialines paslaugas, planuoja lėšų poreikį joms, pagal savo kompetenciją teikia informaciją Skyriaus vedėjui, Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir UAB „NEVDA" dėl programų „Parama" ir „SPIS" pakeitimo ir tobulinimo;
7.7. rengia socialines akcijas ir jose dalyvauja;
7.8. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. konsultuoja ir informuoja Savivaldybės gyventojus socialinių išmokų bei kitais savo kompetencijos klausimais;
7.10. konsultuoja šeimas, Savivaldybės administracijos seniūnijų socialinius darbuotojus, švietimo įstaigų atsakingus darbuotojus nemokamo mokinių maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis klausimais;
7.11. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus visais savo kompetencijos klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.13. tvirtina dokumentų kopijas socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų ir kitų teisės aktais numatytų išmokų skyrimui;
7.14. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
7.15. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
7.16. perduoda trumpo saugojimo bylas Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
7.17. įgyvendina Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir Reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai, teikia informaciją anglų kalba apie išmokų vaikams mokėjimą užsienio valstybės kompetentingai institucijai;
7.18. kontroliuoja išmokų specialistų darbą, kad būtų laiku ir teisingai užpildytos ir persiųstos formos apie išmokas pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemos koordinavimo priemones;
7.19. kontroliuoja išmokų specialistų darbą dėl neteisėtai gautų socialinių išmokų išieškojimo iš gavėjų, rengia dokumentus dėl neteisėtai gautų socialinių išmokų išieškojimo iš gavėjų teismo tvarka;
7.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Išmokų vaikams koordinavimas pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemos koordinavimo priemones nacionalinėje taikomosios programos etaloninio diegimo sistemoje (toliau ‒ RINA).
2. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, koordinavimas ir kontrolė.
3. Europos Sąjungos abipusio informavimo apie socialinę apsaugą sistemoje (toliau ‒ MISSOC) esančios informacijos apie išmokas šeimai susisteminimas.
4. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose, konferencijose, seminaruose.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041