school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja)
Adresas:
Utenio a. 4, 122 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63991
Mobilusis telefonas:
+370 616 43173
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos priežiūrą įstaigos veikloje, sveikatos apsaugą, visuomenės sveikatą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
7.2. organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
7.3. nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
7.4. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
7.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
7.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;
7.7. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
7.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
7.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
7.9.1. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
7.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
7.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
7.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
7.12. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
7.13. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
7.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
7.16. įgyvendina triukšmo prevenciją ir valstybinį triukšmo valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. rengia Skyriaus dokumentus saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas perduoda Skyriaus darbuotojui, atsakingam už jų apskaitą;
7.18. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų, patvirtintų administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. AĮ-310, pakeitimo įsakymo projektą.
2. Parengti ir administruoti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su VšĮ Utenos ligonine naujagimio kraiteliui įsigyti.
3. Įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. TS-306 „Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, konferencijose, seminaruose.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041