school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 121 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61622
Mobilusis telefonas:
+370 626 26018
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį;
6.3. žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, socialinės paramos, sveikatos apsaugos, asmens duomenų apsaugos bei kitose su skyriaus veikla susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus, jam vadovauja, administruoja socialinei ir sveikatos apsaugai skirtus valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimus, rengia ir teikia tvirtinti skyriaus nuostatų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
7.2. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.3. rengia neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinių paslaugų teikimo bei kitas socialines programas, projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
7.4. analizuoja informaciją apie esamą socialinę būklę ir pokyčius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, daro išvadas, siūlo problemų sprendimo būdus;
7.5. organizuoja įvairiais teisės aktais reglamentuotų socialinių pašalpų, išmokų vaikams, šalpos išmokų bei kitų socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų:
7.5.1. paskirsto šiuos darbus skyriaus darbuotojams;
7.5.2. pasirašo sprendimus dėl teisės aktais numatytų socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų, socialinės paramos mokiniams ir kitų teisės aktais numatytų socialinių išmokų skyrimo;
7.5.3. leidžia įsakymus dėl minėtų išmokų mokėjimo bei dėl vienkartinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
7.6. kontroliuoja socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų, socialinės paramos mokiniams ir kitų teisės aktais numatytų išmokų skyrimą:
7.6.1. tikrina bylas, įvertina, ar teisingai užpildyti prašymai ir priimti reikiami dokumentai, ar teisingai paskaičiuotos šios socialinės išmokos ir kompensacijos;
7.6.2. nustačius, kad dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nėra visų reikiamų dokumentų išmokai skirti, klaidingai paskaičiuotos išmokos ar kompensacijas, grąžina bylas išmokų specialistams trūkumams pašalinti;
7.6.3. išsiaiškina padarytų klaidų priežastis, imasi priemonių, kad jos nesikartotų;
7.7. organizuoja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą, paslaugų teikėjų parinkimą bei specialiųjų poreikių nustatymą, leidžia įsakymus dėl šių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo;
7.8. pasirašo Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos vardu sutartis su socialinės globos ir slaugos institucijomis dėl asmenų apgyvendinimo ar slaugymo jose;
7.9. pasirašo skyriaus vardu sudaromas sutartis skyriui skirtų asignavimų ribose, tvirtina skyriui skirtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų sąmatas. Savivaldybės merui ar savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atstovauja savivaldybei ar savivaldybės administracijai valstybinėse institucijose socialiniais klausimais;
7.10. rengia teismui išvadas, atsiliepimus ir kitus dokumentus dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atstovauja savivaldybę teismuose skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja socialinių išmokų, kompensacijų, šalpos išmokų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.12. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, statistinius duomenis - Lietuvos statistikos departamentui;
7.13. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, kitais savivaldybės administracijos padaliniais;
7.14. kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų pažymų išdavimą, jas pasirašo;
7.15. organizuoja įvairias socialines akcijas ir jose dalyvauja;
7.16. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. konsultuoja ir informuoja savivaldybės gyventojus visais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimais, taip pat apie vykdomas ir kuriamas socialines programas, socialinio darbo naujoves, įvairias socialines lengvatas, numatytas neįgaliesiems bei kitiems labiausiai pažeidžiamiems asmenims;
7.18. teikia metodinę pagalbą socialines paslaugas teikiančioms biudžetinėms įstaigoms, seniūnijų specialistams, visuomeninėms organizacijoms, vienijančioms neįgaliuosius ir kitus labiausiai pažeidžiamus asmenis, rengia jiems seminarus socialinės paramos klausimais;
7.19. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymų į juos pateikimą laiku;
7.20. kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.21. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.22. kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.23. derina skyriuje parengtų savivaldybės institucijų sprendimų projektus, ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, projektus, užtikrina, kad jie būtų parengti laiku;
7.24. tvirtina dokumentų kopijas socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, šalpos išmokų ir kitų teisės aktais numatytų išmokų skyrimui;
7.25. tikrina SPIS duomenų bazėje suvestus socialinių išmokų gavėjų duomenis;
7.26. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja skyrių, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai.
7.27. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Pateikti Utenos rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl 2020 m. Socialinių paslaugų plano.
2. Koordinuoti ir administruoti socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektus.
3. Pateikti Utenos rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.
4. Užtikrinti Utenos rajono savivaldybės strateginiame 2020-2022 metų veiklos plane numatytų 10 programos „Socialinės apsaugos plėtojimo programa“ priemonių įgyvendinimą.
5. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, konferencijose, seminaruose.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041