school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Nuostatai

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-75

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2. Savivaldybės administracijos savininkas – Utenos rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Utenos rajono savivaldybės taryba (toliau - savivaldybės taryba). Jos kompetencija:
2.1. tvirtinti savivaldybės administracijos nuostatus;
2.2. priimti į pareigas ir iš jų atleisti savivaldybės administracijos direktorių;
2.3. priimti sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo;
2.4. priimti sprendimą dėl savivaldybės administracijos reorganizavimo ir likvidavimo, skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;
2.5. priimti sprendimą dėl filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
2.6. spręsti kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
3. Savivaldybės administracija yra viešasisjuridinis asmuo, turintis savo antspaudąir blankąsu savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas banke.Administracijos padaliniai taip pat gali turėti savo antspaudą bei blanką bei sąskaitų bankuose, jei tai yra numatyta jų nuostatuose.
4. Savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, tarybos sprendimais, šiais nuostatais.
5. Savivaldybės administracijos buveinė – Utenio a. 4, LT-28503 Utena.

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

6. Savivaldybės administracijos tikslas – užtikrinti savivaldybės institucijų (savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus) darbo organizavimą ir jų priimtų sprendimų įgyvendinimą.
7. Svarbiausi savivaldybės administracijos uždaviniai yra įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos techninis aptarnavimas, savivaldybės tarybos komitetų organizacinis, techninis ir informacinis aptarnavimas.
8. Savivaldybės administracijos veiklos sritis – viešasis valdymas, pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (84.11.20).

III. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS, STRUKTŪRA

9. Savivaldybės administracija:
9.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
9.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;
9.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
9.4. Administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
9.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės akcinių bendrovių valdymo organuose;
9.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
9.7. atlieka mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.
10. Savivaldybės administracijai vadovauja administracijos direktorius – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Administracijos direktorių į pareigas skiria savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrinduir atleidžia iš jų Valstybės tarnybos bei Vietos savivaldos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Savivaldybės administraciją sudaro:
11.1. administracijos direktorius, du administracijos direktoriaus pavaduotojai;
11.2. struktūriniai padaliniai (skyriai);
11.3. filialai – seniūnijos.
12. Savivaldybės administracijos struktūrą tvirtina arba keičia savivaldybės taryba atskiru sprendimu.
13. Savivaldybės administracijos direktorius:
13.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
13.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams bei savivaldybės administracijos filialams– seniūnijoms ir jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
13.3. atstovauja savivaldybės administraciją santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, savivaldybės administracijos vardu pasirašo sutartis pagal savo kompetenciją;
13.4. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
13.5. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
13.6. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimusir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
13.7. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
13.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
13.9. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;
13.10. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
13.11. atlieka kitas teisės aktais jam pavestas funkcijas.
14. Atostogos administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams suteikiamos tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Į komandiruotes administracijos direktorius siunčiamas mero potvarkiu, administracijos direktoriaus pavaduotojai – administracijos direktoriaus įsakymu.
15. Administracijos direktoriui nesant tarnyboje dėl atostogų, komandiruotės, laikino nedarbingumo ar kitais atvejais, jo funkcijas vykdo administracijos direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme numatyta ši funkcija. Kitos direktoriaus pavaduotojų funkcijos numatytos jų pareigybės aprašymuose, patvirtintuose teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Skyriams vadovauja vedėjai, seniūnijoms – seniūnai. Padaliniai vykdo Vietos savivaldos įstatymo savivaldybės kompetencijai priskirtas funkcijas pagal atskiras veiklos sritis. Padalinių funkcijos numatytos jų nuostatuose, kurie tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Savivaldybės tarnautojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
18. Jie skiriami arba priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nustatyta tvarka. Už darbą jiems apmokama Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.
19. Šaltinis, kuriame skelbiami vieši savivaldybės administracijos pranešimai – laikraštis ,,Utenos apskrities žinios‘‘.
20. Savivaldybės administracijos nuostatai keičiami savivaldybės tarybos sprendimu.

IV. LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

21. Savivaldybės administracijos naudojamų lėšų šaltiniai yra valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, privatizavimo fondo ir paramos lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kitos teisėtai gaunamos lėšos. Jos naudojamos savivaldybės administracijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.
22. Savivaldybės administracija turi teisę gauti paramą šiuose nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Paramos apskaita tvarkoma atskirai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ir metinė ataskaita apie gautą paramą ir jos naudojimą pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytais terminais.
23. Savivaldybės administracijos finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

24. Savivaldybės administracija reorganizuojama ir likviduojama savivaldybės tarybos sprendimu Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041