school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai buhalterio, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio (pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė - specialistai)

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, finansų valdymo apskaitos informacine sistema „FVAS”, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
1. tvarko ir analizuoja Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) patikėjimo teise valdomo, valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo, biologinio, finansinio turto, atsargų apskaitą vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;
2. laiku įrašo į apskaitos registrus visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, apskaitomo Savivaldybės administracijoje, judėjimu;
3. rengia Savivaldybės administracijoje apskaitomo Savivaldybės ir valstybės turto ataskaitas ir teikia padaliniui, atsakingam už turto valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
4. rengia investicijų ketvirtines, pusmečio, metines ataskaitas ir teikia padaliniui, atsakingam už finansų valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5. pildo turto judėjimo ataskaitas tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniams parengti ir pateikia Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;
6. parengtus turto judėjimo ataskaitų duomenis, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, ir turto gauto pagal panaudą duomenis pateikia į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
7. teikia duomenis aiškinamojo rašto priedams prie metinio finansinio ataskaitų rinkinio parengti;
8. tvarko priimto saugoti turto, pagal panaudos sutartis gauto ir atiduoto naudoti turto apskaitą (pagal turto savininkus, saugojimo vietas ir rūšis), išnuomoto ir išsinuomoto turto, teisės aktų nustatyta tvarka;
9. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikęs ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
10. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma. Atlikęs ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;
11. skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir jo likutinę vertę;
12. atliekant turto metinę inventorizaciją, gavus įstaigų ar kitų subjektų, kuriems perduotas valstybės ar savivaldybės turtas valdyti panaudos ar nuomos teisėmis, atliktos valstybės ar savivaldybės turto inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, sutikrina šių subjektų inventorizuotus turto likučius su įtrauktais į administracijos apskaitą valstybės ar savivaldybės turto likučiais pagal panaudos davėjo (Savivaldybės) suteiktus inventoriaus numerius;
13. vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, dalyvauja inventorizacijų ir patikrinimų komisijose, rengia inventorizacijos aprašus;
14. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
15. bendrauja ir bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais turto apskaitos, atskaitomybės ir kitais klausimais;
16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo t.y. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/buhalterines-apskaitos-skyriaus-buhalteris-pareigines-algos-koeficientas-nuo-55-iki-75-322;658820.html

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43537, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kviečiame teikti paraiškas gauti paramai už papildomą bičių maitinimą

2020 08 04 biteBičių laikytojus rugpjūčio 1 d.–rugsėjo 15 d. kviečiame teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) gauti. Už vieną bičių šeimą galima gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti. Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Skaityti daugiau

Kviečiame teikti paraiškas gauti paramai už papildomą bičių maitinimą

bite2020 m. rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 15 d. bičių laikytojus kviečiame teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) gauti. Už vieną bičių šeimą galima gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti. Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Į finansavimą gali pretenduoti žemės ūkio valdą įregistravę bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre (parama teikiama laikytojams, turintiems ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Primename, kad duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių augintojai turi atnaujinti kasmet, prieš teikdami paraišką.
Paraiškas galute pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje (Utena, Utenio a. 4, 320 kab. ( III a.)).

Antanas Miškinis pakvietė Poezijos pavasarį

2020 08 04 poezijaPasaulį užpuolęs virusas sujakė daugelį dalykų. Ne išimtis ir kasmet birželio mėnesį Utenos rajone, Juknėnuose, Antano ir Motiejaus Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodyboje, vykstanti Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonija: ji buvo perkelta į rugpjūčio pradžią. Premijos įteikimą pasivijo ir pavasarinė šventė – Poezijos pavasaris, tad sulipdžius dvi vėluojančias šventes gimė jaudinantis, įsimintinas, jautrus Poezijos festivalis, vykęs net dvejose vietose: jau minėtoje Antano ir Motiejaus Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodyboje bei Utenoje, prie vienos iš miesto mėlynųjų akių – Dauniškio ežero.

Skaityti daugiau


38

Vykdomi projektai


15

2019 m. įvykdyti projektai

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041