school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas ar nustatymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas ar nustatymas

Administracinės paslaugos aprašymas

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas (-ai) Vyriausybės nustatyta tvarka nustatomi formuojant naujus žemės sklypus. Šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai) keičiami žemės savininkų prašymu pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, - pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) pagal vietovės lygmens bendrąjį planą.

Sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-us) priima detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti institucija, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, sprendimą pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, priima meras.

Žemės sklypo naudojimo būdas nustatomas ir keičiamas pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

Administracinės paslaugos suteikimo eiga ir trukmė

Prašymai pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą paskelbiami be draudžiamų skelbti asmens duomenų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt) informuojant, kad 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus merui raštu (Utenio a. 4, Utena, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Mero sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-us) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir privalomų dokumentų pateikimo merui dienos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti žemės sklypo savininkas ar jo įgaliotas asmuo

1. Prašymas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo ar nustatymo, kuriame turi būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas ar buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis pašto adresas; žemės sklypo kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas); esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai).

2. Žemės sklypo (-ų) ir pastato (-ų) (jeigu jų yra žemės sklype) Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašo kopija;

4. Žemės sklypo (-ų) plano kopija.

Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais ir jų plotais.

5. Notaro patvirtintas įgaliojimas (jeigu sklypo savininką atstovauja įgaliotas asmuo).

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

Už paslaugos suteikimą atsakingas darbuotojas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolana Bivainienė

Tel.: (8 389) 64 058, (8 616) 43 137

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041