school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. rugsėjo mėn.

2022-09-22 
Informuojame, kad parengtas ir pagal derinančių institucijų pakoreguotas Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-221, keitimas. 
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena.
Planavimo iniciatorius: UAB „Utenos turtas“, įm. kodas 305940182, buveinės adresas Meistrų g. 9, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Dariaus Baliukevičiaus.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: 1. Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0008:60 Utenos m. k. v.) teritorijos naudojimo tipą (statinių paskirtį), numatant prekybos paskirties pastato statybą Pievų g. 1, Utenos m.  2. Nustatyti ar patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.3. panaikinti servitutą „S“. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,9200 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-02 įsakymas Nr. AĮ-297 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo".
Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ pateiktas pastabas:

  • Sumažinta statybos zona ir statybos riba atsižvelgiant į gretimą užstatymą.
  • Aiškinamasis raštas papildytas informacija dėl pastatų statybos mažesniu nei magistralinio kelio apsaugos zona atstumu. Pagrindiniame brėžinyje patikslinta kelio apsaugos zonos riba.

PV Asta Kariniauskienė

Sprendiniai >>>


2022-09-22
Informuojame, kad parengtas detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-307 Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Tauragnų mstl.), keitimas
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatorius – Ž.E.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8267/0003:513 Tauragnų k.v.) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą A. Musteikio g. 58, Tauragnų mstl., Utenos r.;
2) nustatyti ir/ar patikslinti žemės sklype teritorijos naudojimo reglamentus;
3) nustatyti ir/ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
4) numatyti ir/ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius, numatyti ir/ar patikslinti servitutus;
5) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1) pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; 2) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3) nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4) nustatyti ir / ar patikslinti servitutus.
Planuojamos teritorijos plotas – 3,6655 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. AĮ-1409 “Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 07 d. įsakymas Nr. AĮ-1510 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. AĮ-1543 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nebus atliekamas.
Detalus planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt . Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-21-772.
Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktas pastabas:
1. Į planuojamos teritorijos ribas patenkančio upelio pakrantės apsaugos juosta ir zona patikslinta. Pakrantės apsaugos juosta nustatyta vadovaujantis naujausia 2022 m parengta ir suderinta topografine nuotrauka M 1 : 500. Topografinės nuotraukos rengėjas UAB „Geokada“ (LKS-94 koordinačių sistema, Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07).
2. Atskiruose brėžiniuose pateikti pjūviai charakteringose reljefo vietose bei pjūvių profiliai, kuriuose nurodytas pakrantės reljefo nuolydis 10 metrų projekcijoje nuo kranto ar šlaito briaunos linijos, matuojant statmenai kranto ar šlaito linijai. Atsižvelgiant į pjūvių charakteristikas nubraižyta upelio pakrantės apsaugos juosta aprašyta koordinatėmis. Pakrantės apsaugos juostos linija ir charakteringų kampų koordinačių lentelė pateikta pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje.

PV Lolita Šeduikytė
Priedai:
1. Pagrindinis detaliojo plano brėžinys.
2. Upelio apsaugos zonos ir apsaugos juostos nustatymo brėžinys.
3. Profiliai.


 

2022-09-08
INFORMACIJA APIE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. AĮ-1116 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Susipažinti su planavimo darbų programa galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos rajono savivaldybės seniūnijų skelbimų lentose.
Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64030, 43548, 64058 el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 2022-09-08

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMĄ
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. AĮ-1109 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo“ priimtas sprendimas organizuoti Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-228, keitimą.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61620, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Bendrojo plano keitimo tikslai:
1. Sudaryti sąlygas darniai Utenos rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius.
2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
3. Sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
5. Kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą.
7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Pasiūlymus dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką.
Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64030, 43548, 64058 el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje ir Utenos rajono savivaldybės seniūnijų skelbimų lentose.


2022-09-01

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-267 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Nustatyti planavimo tikslus Bendrajam planui keisti:
2.1. sudaryti sąlygas darniai Utenos rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
2.2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
2.3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
2.4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
2.5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
2.6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
2.7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
2.8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.“
Susipažinti su sprendimu dėl teritorijų planavimo dokumento pakeitimo galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.) ir Utenos rajono seniūnijų skelbimų lentose:
1. Utenos seniūnija (Utenio a. 4, LT-28053 Utena, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
2. Daugailių seniūnija (Didžioji g. 48, LT-28414, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
3. Kuktiškių seniūnija (Aukštaičių g. 1, LT-28021, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
4. Leliūnų seniūnija (Kauno g. 29, LT-28361, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
5. Saldutiškio seniūnija (Laisvės a. 2, LT-28018, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
6. Sudeikių seniūnija (Aukštaičių g. 12, LT-28039. el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
7. Tauragnų seniūnija (Musteikio g. 35, LT-28316, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
8. Užpalių seniūnija (Basanavičiaus g. 1, LT-28033, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
9. Vyžuonų seniūnija (Šilo g. 4, LT-28030, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058,
el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-267 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

2022-09-01
Informuojama, kad parengtas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentas ir pradedamos viešinimo procedūros.
Planavimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. TS-84 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir jo pakeitimas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. AĮ-574 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo‘‘ ir 2021 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AĮ-602 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ (toliau – Bendrasis planas)
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: Utenos miesto ir priemiesčio teritorija (plotas 2974 ha).
Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8389) 61 620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Su Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentu ir Bendraisiais sprendiniais (koncepcija) galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314). Informacija teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. (8389) 64 030, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Utenos rajono savivaldybės vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8389) 43548, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento viešas svarstymas su visuomene vyks 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. 11.00 val. Utenos rajono savivaldybės pasitarimų salėje (326 kab.) 3 aukšte, Utenio a. 4, Utena.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Dokumentai >>>

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041