school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aplinkos apsaugos skyrius

Position:
Skyriaus vedėja
Address:
Utenio a. 4-221 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61609
Mobile:
+370 687 85241
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Rengia, koordinuoja Utenos rajono aplinkosaugines programas, projektus, strategiją, kontroliuoja įstatymų ir kitų su šia veikla susijusių aktų įgyvendinimą.
11. Organizuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymą ir įgyvendinimą. Kontroliuoja, kaip panaudojamos šios programos lėšos.
12. Vykdo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo stebėseną.
13. Organizuoja, įgyvendina Savivaldybės institucijoms priskirtas funkcijas aplinkos apsaugos srityje.
14. Organizuoja ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimą, priežasčių šalinimą aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis.
15. Vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas finansų kontrolės taisykles.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m priemonių vykdymo ataskaitą.
Vertinimo rodiklis: Parengta Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaita, patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir iki 2022 m. kovo 1 d. pateikta Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-01

2 užduotis: Parengti ir Utenos rajono savivaldybės tarybai pateikti spendimo projektą dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonių 2022 metams patvirtinimo
Vertinimo rodiklis: I ketvirtyje parengtas ir Utenos rajono savivaldybės tarybai pateiktas spendimo projektas dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonių 2022 metams patvirtinimo
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-31

3 užduotis: Parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai ataskaitą apie Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje.
Vertinimo rodiklis: Surinkti, apibendrinti, parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai ataskaitą apie Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje iki Aplinkos ministerijos nustatyto termino
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-04-01

4 užduotis: Organizuoti visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis.
Vertinimo rodiklis: Suderintos su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis Visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos ir įgyvendintos priemonės (ne mažiau nei 2)
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041