school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Aplinkos apsaugos skyrius

Position:
specialistas
Address:
Utenio a. 4-324kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 59951
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS  SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. renka informaciją apie pastatų prisijungimą prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, ją kaupia, sistemina, apdoroja ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.2. renka informaciją apie geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, paviršinių nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas ir informuoja visuomenę;
1.3. rengia informaciją apie Vandenų srities plėtros programos veiksmų plano priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Skyriaus vedėjui;
1.4. dalyvauja rengiant įvairius projektus, programas aplinkos apsaugos ir civilinės saugos srityje;
1.5. atlieka techninį darbą rengiant informaciją visuomenei apie Utenos rajono savivaldybės (toliai – Savivaldybė) teritorijoje vykdomus projektus, infrastruktūros objektų plėtrą;
1.6. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros;
1.7. dalyvauja atliekų sudėties nustatymo stebėjimo komisijos veikloje;
1.8. atlieka techninį darbą nagrinėjant, rengiant atsakymus į gaunamų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
1.9. dalyvauja konsultuojant fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
1.10. padeda rengti savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrinti jų įgyvendinimą;
1.11. atlieka techninį darbą pateikiant informaciją, susijusią su skyriaus veikla, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje;
1.12. atlieka techninį darbą rengiant dokumentus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti;
1.13. organizuoja prevencinę veiklą, siekiant išvengti ypatingųjų ekologinių situacijų;
1.14. atlieka techninį darbą surenkant duomenis, reikalingus ataskaitoms Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, kitoms įstaigoms ir institucijoms pateikti, teikia surinktus duomenis skyriaus vedėjui;
1.15. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.16. dalyvauja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo stebėsenos vykdyme, rengia ataskaitas;
1.17. teikia pasiūlymus dėl aplinkosauginių objektų rangos darbų vykdymo, rengia susijusius dokumentus, prižiūri darbus;
1.18. atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestus darbus pagal savo kompetenciją.

 

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041