school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Tauragnų seniūnija

Position:
socialinio darbo specialistė
Address:
A. Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos raj.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61748
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGNŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos (toliau - Seniūnija) socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga teikti socialinę priežiūrą seniūnijos gyventojams.
2. Socialiniu darbuotoju dirbti Darbo kodekso nustatyta tvarka priimamas asmuo, turintis (siekiantis įsigyti) ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją, mokantis lietuvių kalbą, sugebantis pritaikyti teisės aktus, mokantis logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijoje.
3. Socialinį darbuotoją į pareigas priima ir iš jo atleidžia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga funkcijoms socialinių paslaugų srityje vykdyti.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Socialinis darbuotojas privalo:
5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
5.2. būti susipažinęs su Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Seniūnijos nuostatais;
5.3. turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti, vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu;
5.4. išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
6. Socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tiria Seniūnijos gyventojų šeimų socialinę situaciją;
6.2. nustato Seniūnijos gyventojų šeimų socialines problemas ir jų socialinių paslaugų poreikį;
6.3. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą Seniūnijos gyventojams;
6.4. vertina Seniūnijos gyventojams teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą;
6.5. bendradarbiauja su Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, medicinos įstaigų, bendrojo lavinimo įstaigų, vaikų globos įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų specialistais darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais;
6.6. renka ir kaupia informaciją apie Seniūnijos gyventojų problemas ir jų socialinę aplinką;
6.7. teikia Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus ir socialinių paslaugų įstaigų specialistams išvadas ir siūlymus dėl Seniūnijos gyventojų šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų;
6.8. konsultuoja Seniūnijos gyventojus, priima prašymus ir dokumentus socialinei paramai gauti;
6.9. rengia ir vykdo seniūnijos gyventojams prevencines programas seniūnijos teritorijoje;
6.10. sprendžia seniūnijos gyventojų socialines problemas, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus, rengia raštiškus pranešimus ir paklausimus įvairioms institucijoms, sudaro dokumentų bylas ir jas parengia archyvui;
6.11. organizuoja socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams, kuriems paskirtos pašalpos, kompensacijos ir kitos išmokos mokamos ne grynais pinigais;
6.12. teikia duomenis apie Seniūnijos gyventojams suteiktą socialinę paramą Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui;
6.13. dalyvauja Seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.14. rengia darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais informaciją Seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl jo veiklos priemonių;
6.15. kelia kvalifikaciją ir dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijoje;
6.16. vykdo Seniūno pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams;
6.17. tinkamai ir laiku vykdo pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, kitas pavestas užduotis;
6.18. nenaudoja tarnybinės informacijos kitaip, negu nustato teisės aktai;
6.19. laikosi tarnybinės etikos, seniūnijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, nenaudoja tarnybinės informacijos kitaip, negu nustato teisės aktai.

TEISĖS
7. Socialinis darbuotojas turi teisę:
7.1. gauti iš Seniūnijos gyventojų socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms skirti reikalingus dokumentus;
7.2. tirti seniūnijos gyventojų buities, gyvenimo, gydymo, ugdymo, reabilitacijos sąlygas;
7.3. gauti iš kitų savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įstaigų informaciją klausimais, susijusiais su seniūnijos veikla;
7.4. kreiptis į teisėsaugos institucijas pagalbos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų trukdoma planuoti ir vykdyti socialinę priežiūrą seniūnijos gyventojams;
7.5. mokytis ir kelti kvalifikaciją;
7.6. turėti savo pareigoms vykdyti saugias darbo sąlygas ir būtinas priemones;
7.7. naudotis teisėmis, kurias suteikia Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai;
7.8. teikti pasiūlymus seniūnui konkrečiais savo veiklos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami.

ATSAKOMYBĖ
8. Socialinis darbuotojas atsako už:
8.1. besikreipiančių asmenų teisingą konsultavimą apie valstybės ir savivaldybės teikiamą socialinę paramą ir vykdomas programas;
8.2. priimtų prašymų ir dokumentų pateikimą laiku Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui;
8.3. tinkamą šiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
8.4. įstatymų saugomos informacijos konfidencialumą;
8.5. patikėtų materialinių vertybių, dokumentų saugojimą;
8.6. pažeidimus darbe Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas seniūnui.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041