school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos seniūnija

Position:
socialinio darbo specialistė
Address:
Utenio a. 4, 118 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43546
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. asmuo turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba
1.2. asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės paramos teikimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, būti susipažinusiam su ES reglamentais dėl socialinės paramos teikimo;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis), informacine sistema SPIS;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Priima ir konsultuoja seniūnijos gyventojus piniginės paramos ir socialinių paslaugų gavimo klausimais.
2.2. Priima prašymus ir reikalingus dokumentus gauti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mokiniams įstatymuose numatytoms išmokoms, nemokamam maitinimui bei kitoms išmokoms gauti. Teikia pasiūlymus, surašo buities gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus ir teikia Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui.
2.3. Vertina seniūnijos gyventojų poreikį Socialinių paslaugų įstatyme numatytoms socialinėms paslaugoms, užpildant nustatytas formas, teikia pasiūlymus Utenos seniūnijos bendruomenei, Socialinių paslaugų centrui dėl šių paslaugų teikimo.
2.4. Informuoja ir konsultuoja dėl maisto produktų iš ES fondo.
2.5. Priima prašymus-paraiškas ir reikalingus dokumentus dėl maisto produktų iš ES fondo nepasiturintiems asmenims produktams gauti. Gautus prašymus užregistruoja „Spis“ programoje. Formuoja sąrašus ir teikia „LPF „Maisto bankui“.
2.6. Organizuoja pagal perdavimo priėmimo aktą intervencinių produktų pristatymą į centrus, jų išdalijimą gyventojams.
2.7. Kartu su Utenos seniūnijos bendruomene organizuoja „Maisto banko“ akcijas, dalyvauja bendruomenių vykdomuose projektuose, siekiant sumažinti gyventojų socialinę atskirtį.
2.8. Organizuoja Utenos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius:
2.8.1. dėl socialinių paslaugų teikimo išimties tvarka;
2.8.2. dėl išmokų mokėjimo negrynaisiais pinigais socialinės rizikos šeimoms;
2.8.3. dėl vienkartinių pašalpų skyrimo asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį;
2.8.4. dėl mokesčio už teikiamas paslaugas sumažinimo mažas pajamas gaunantiems asmenims;
2.8.5. kitais socialinės paramos klausimais.
2.9. Bendradarbiauja su socialinių paslaugų ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais.
2.10. Plečia ir stiprina socialinių paslaugų šeimai ir vaikui tinklą, bendradarbiaudamas su Utenos seniūnijos bendruomene: organizuoja su seniūnijos bendruomene vasaros poilsio stovyklą vaikams iš socialinės rizikos šeimų.
2.11. Pagal poreikį ir galimybes lankosi senų, neįgalių, vienišų, socialinių problemų turinčių seniūnijos gyventojų šeimose, esant reikalui, sudaro sąrašus, pildo anketas ir vertina buities sąlygas.
2.12. Dirba su socialinės rizikos grupės suaugusiais asmenimis, lanko šeimas, vertina ir nustato socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį bei inicijuoja paslaugų teikimą, veda jų apskaitą, informuoja, konsultuoja, tarpininkauja gaunant socialines išmokas ir paslaugas, padeda susitvarkyti asmens dokumentus, registruotis Užimtumo tarnyboje, gauti medicinines paslaugas ir pan.
2.13. Kviečia (esant būtinybei) specialistų, suinteresuotų asmenų, seniūnijos socialinės paramos teikimo komisiją ir bendruomenės narių komandą iškilusiai problemai spręsti.
2.14. Paskiria ir kontroliuoja visuomenei naudingus darbus darbingiems nedirbantiems paramos gavėjams savivaldybės nustatyta tvarka. Telkia socialinės paramos gavėjus pagal poreikį visuomeninei veiklai atlikti.
2.15. Kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymų programose, domisi socialinio darbo naujovėmis ir pritaiko jas savo darbe.
2.16. Dalyvauja įgyvendinant socialinių paslaugų plėtros, smurto prieš vaikus prevencijos, skurdo mažinimo ir kitose socialinės paramos programose.
2.17. Socialinis darbuotojas turi teisę:
2.17.1. Papildomai apklausti paramos besikreipiančius ar ją gaunančius gyventojus, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios šeimos (asmens) teisę į paramą.
2.17.2. Tikrinti šeimų (asmenų), besikreipiančių socialinės paramos (ar ją gaunančių) gyvenimo ir buities sąlygas, užimtumą, surašyti buities tyrimo aktą, duomenis patikrinti duomenų bazėje;
2.17.3. Gauti metodinę paramą ir reikalingą informaciją iš Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus bei Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Utenos rajone.
2.18. Tarpininkauti aprūpinant seniūnijos neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis.
2.19. Vertinti (esant būtinumui) asmens gebėjimą pasirūpinti savimi, surašant išvadą.
2.20. Organizuoti (esant reikalui) mirusių vienišų seniūnijos gyventojų laidojimą.
2.21. Socialinių paslaugų teikimo tikslais turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis, susijusius su sveikatos būkle ar teistumu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
2.22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041