school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos seniūnija

Position:
socialinio darbo specialistė
Address:
Utenio a. 4, 115 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43546
Mobile:
+370 616 35940
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinį darbą ir apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, domėtis ES reglamentais;
1.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
1.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje.
1.8. socialinis darbuotojas nuolat, ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus, tobulina profesinę kompetenciją, jo praktinė veikla vertinama Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinant prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą su šeimomis, auginančiomis vaikus iki 18 metų;
2.2. periodiškai renka ir vertina seniūnijoje gyvenančių šeimų, patiriančių socialinę riziką, socialinės rizikos/socialinių įgūdžių stokojančių šeimų situaciją, analizuoja jose augančių vaikų poreikius;
2.3. inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus.
2.4. teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje;
2.5. tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus;
2.6. siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas, kartu su šeima analizuoja situaciją, teikia reikalingą informaciją;
2.7. tarpininkauja šeimai dėl socialinės pagalbos priemonių teikimo;
2.8. ugdo šeimos socialinius, darbo įgūdžius, skatinant glaudesnį santykį su socialine aplinka;
2.9. vertina šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
2.10. dirba individualų socialinį darbą su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, atsižvelgiant į vaikų amžių, polinkius, pagal specialias programas padeda vaikams savarankiškai įveikti iškilusias socialines problemas;
2.11. rengia atsakymus į gaunamus raštus pagal savo kompetenciją, tinkamai tvarko reikiamą dokumentaciją, vadovaudamasis teisės aktais;
2.12. bendradarbiauja su socialinių paslaugų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, organizacijų darbuotojais socialinių paslaugų organizavimo seniūnijos gyventojams klausimais, telkia gyvenamosios vietos bendruomenę, savanorius, kaimynus, organizuojant neformalią pagalbą seniūnijos gyventojams;
2.13. organizuoja seniūnijos gyventojams sveikos gyvensenos ir kitus paskaitų ciklus, dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose;
2.14. organizuoja ir koordinuoja savanoriškos veiklos bei praktikos atlikimą Seniūnijoje;
2.15. kaupia informaciją, renka dokumentus apie asmenis, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, vertina socialinę situaciją;
2.16. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant aktualius socialinius klausimus;
2.17. tiria seniūnijos teritorijoje gyvenančių įvairių socialinių grupių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas;
2.18. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
2.19. atostogų ir ligos metu pavaduoja seniūnijos socialinio darbo specialistą ir atlieka jo funkcijas;
2.20. atlieka kitus seniūno pavedimus pagal savo kompetenciją.
2.21. socialinių paslaugų teikimo tikslais turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis, susijusius su sveikatos būkle ar teistumu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

_____________________________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041