school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešųjų pirkimų skyrius

Position:
specialistė
Address:
Utenio a. 4, 305 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43530
Send an Email
Miscellaneous Information:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti teisės aktus viešųjų pirkimų ir su tuo susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis mažos vertės pirkimams;
5.2. Administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo funkcijas, komisijos nario arba sekretoriaus funkcijas;
5.3. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją savo Skyriaus specialistui, atsakingam už minėtos informacijos perdavimą talpinimui Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
5.4. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, derina su Skyriaus vedėju;
5.5. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais, derina su Skyriaus vedėju;
5.6. vykdo pirkimus, atliekamus naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos katalogą.
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentų valdymą, registruoja su viešųjų pirkimų procedūrų atlikimu susijusią bei viešųjų pirkimų komisijų dokumentaciją, registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, teikia juos Skyriaus vedėjui ir perduoda vykdytojams;
5.8. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir/ar statistinius duomenis apie atliktus, vykdomus ar numatomus vykdyti viešuosius pirkimus;
5.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Administracijoje, keitimo, pildymo;
5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.11. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041