school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešųjų pirkimų skyrius

Position:
specialistė
Address:
Utenio a. 4, 305 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61502
Send an Email
Miscellaneous Information:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šia pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią, informaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
4.2. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo, komisijos nario arba sekretoriaus funkcijas;
4.3. tvarko viešųjų pirkimų žurnalą;
4.4. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas – užduotis;
4.5. organizuoja bei vykdo prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą iš Centrinės perkančios organizacijos ar per ją;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus: registruoja su viešųjų pirkimų procedūrų atlikimu susijusią dokumentaciją, registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, teikia Skyriaus vedėjui, pagal rezoliucijas atiduoda vykdytojams;
4.7. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka:
4.7.1. parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į Savivaldybės administracijos archyvą;
4.7.2. kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus, viską derinant su Utenos apskrities archyvu;
4.8. rengia visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą bei iki sausio 15 dienos teikia ją Skyriaus vedėjui, nesant darbe specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą;
4.9. pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis rengia Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui, nesant darbe specialisto, atsakingo už šių funkcijų vykdymą;
4.10. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia suvestinę, plano patikslinimus ir nustatyta tvarka skelbia juos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), nesant darbe skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už šių pareigų vykdymą;
4.11. rengia raštus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais;
4.12. rengia statistines ataskaitas apie vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus;
4.13. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito Skyriaus tarnautojo ar darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
4.15. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041