school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Position:
vyr. specialistė
Address:
Utenio a. 4, 321 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43559
Send an Email
Miscellaneous Information:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šia pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka viešuosius pirkimus, kurių sutarties vertė neviršija 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pirkimus, atliekamus naudojantis VšĮ CPO.lt katalogu, neatsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę;
4.2. vykdo už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingo asmens funkcijas;
4.3. vykdo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) administratoriaus funkcijas;
4.4. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atlieka viešųjų pirkimų komisijos nario arba sekretoriaus funkcijas;
4.5. rengia visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą bei iki sausio 15 dienos teikia ją Skyriaus vedėjui;
4.6. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. užtikrina tinkamą informacijos, susijusios su perkančiosios organizacijos vykdomais viešaisiais pirkimais, paskelbimą CVP IS ir Administracijos tinklalapyje;
4.8. pagal poreikį nustatyta tvarka organizuoja bei vykdo rinkos konsultacijas;
4.9. teikia informaciją Administracijos direktoriui apie Administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano vykdymą;
4.10. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041