school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Turto valdymo skyrius

Position:
skyriaus vedėja
Address:
Utenio a. 4, 314 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 48697
Mobile:
+370 686 10057
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus.
11. Kontroliuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo procedūras. Kontroliuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimą ir permokėtų kompensacijų grąžinimą.
12. Sprendžia klausimus, susijusius su Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų įmonių, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, veikla. Analizuoja ir teikia nustatyti Savivaldybės tarybai šių įmonių paslaugų kainas ir tarifus.
13. Kontroliuoja priteistų skolų už valstybinės žemės nuomą, Savivaldybės būsto ir kito nekilnojamojo turto nuomą išieškojimą, teismo sprendimų dėl iškeldinimo iš Savivaldybės socialinio būsto fondo butų įvykdymą.
14. Koordinuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.
15. Užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise ir Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymą ir realizavimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Kontroliuoti, kad būtų nuolat tikrinama butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veikla.
Vertinimo rodiklis: Patikrinta butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veikla, surašyta 20 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimo aktų.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo į būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensaciją, finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti teikimo įgyvendinimą.
Vertinimo rodiklis: Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Būsto nuomos kompensacija ir Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti suteikta 20 šeimų (sudaryta 20 sutarčių).
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Organizuoti Utenos seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių kadastrinių matavimų bylų parengimą ir teikti bylas VĮ Registrų centrui teisinei registracijai (registruoti VĮ Registrų centro duomenų bazėje).
Vertinimo rodiklis: Parengta ir teisiškai įregistruota 150 Utenos seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) kadastrinių matavimų bylų.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Surinkti informaciją ir inicijuoti fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusio valstybės ir savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymą. Rinkti informaciją apie Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose esantį Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris biudžetinių įstaigų funkcijoms vykdyti nereikalingas. Objektus įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (parengti sprendimo projektus).
Vertinimo rodiklis: Per 2021 metus surinkta informacija ir inicijuotas fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusio valstybės ir savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymas (parengti administracijos direktoriaus įsakymai, sprendimo projektai). Surinkta informacija apie Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose esantį Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris biudžetinių įstaigų funkcijoms vykdyti nereikalingas. Objektai įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (parengti sprendimo projektai). Organizuoti aukcionai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų laiku išnagrinėti jaunų šeimų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, prašymai. Surinkti duomenys, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą. Sulaukus eilės, išduoti pažymas, patvirtinančias jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Vertinimo rodiklis: Išnagrinėta 40 jaunų šeimų prašymų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Sulaukus eilės, išduotos pažymos, patvirtinančias jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041