school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Buhalterinės apskaitos skyrius

Position:
darbo užmokesčio apskaitos buhalterė
Address:
Utenio a. 4-223kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43521
Send an Email
Miscellaneous Information:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) finansinį arba ekonominį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ( MS Office programų paketu, apskaitos programa „STEKAS, finansų valdymo apskaitos sistema „FVAS", teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko Savivaldybės administracijos ir miesto seniūnijos darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. į apskaitos registrus laiku įrašo visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
5.3. nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį;
5.4. nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, pranešimus dėl pašalpos skyrimo, pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines ataskaitas;
5.5. nustatyta tvarka ir terminais teikia Statistikos departamentui darbo apmokėjimo ataskaitas;
5.6. rengia Savivaldybės administracijos ir jos teritorinių struktūrinių padalinių – seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gyventojų pajamų mokesčio suvestines deklaracijas ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
5.7. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.8. rengia Savivaldybės administracijos darbuotojams pažymas apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį;
5.9. vykdo programinio finansavimo lėšų panaudojimo bei atskaitomybės kontrolę;
5.10. rengia Savivaldybės administracijos asignavimų valdytojų: Savivaldybės administracijos, teritorinių struktūrinių padalinių – seniūnijų, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus suvestines ataskaitas Savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, ir teikia Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;
5.11. tvarko atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis už jiems grynais pinigais arba pagal mokėjimo kortelę atsiskaitytinai išduotą avansą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. tvarko šalpos išmokų, išmokų vaikams, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių išlaidų kompensacijoms mokėti, laidojimo lėšoms administruoti skirtų lėšų apskaitą pagal atskiras rūšis ir teikia atskaitomybę teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.13. spausdina iš kompiuterinės laikmenos Programų sąmatas ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (patvirtintas pradines ir po patikslinimo) ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui bei pasirašyti Skyriaus vedėjui;
5.14. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.15. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma; Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.16. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041