school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Buhalterinės apskaitos skyrius

Position:
buhalterė
Address:
Utenio a. 4 - 228 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43526
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės administracijos, „Kitų lėšų", Europos Sąjungos paramos lėšų, gautos paramos – labdaros, savivaldybės finansinio turto - nuosavybės metodu apskaita.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos paramos lėšų apskaitą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, finansų valdymo apskaitos sistema „FVAS", teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis);
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko savivaldybės administracijos, „Kitų lėšų" (iš jų šalpos išmokų, išmokų vaikams, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių išlaidų kompensacijoms mokėti, būsto pritaikymo neįgaliesiems, laidojimo lėšų) Europos Sąjungos paramos lėšų, paramos lėšų gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir patirtų sąnaudų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų laiku ir tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;
5.3. rengia „Kitų lėšų" atskaitomybę ir sutartyse numatytais terminais teikia lėšų davėjams;
5.4. rengia „Kitų lėšų" išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti administracijos direktoriui;
5.5. tvarko vietinių rinkliavų analitinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6. rengia ataskaitą apie gautą ir panaudotą paramą - labdarą ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
5.7. rengia ataskaitas (buhalterinę dalį) apie Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą ir kontroliuoja, kad būtų laiku pateiktos atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. vykdo reprezentacinių išlaidų panaudojimo kontrolę;
5.9. vykdo finansinio turto nuosavybės metodu apskaitą (pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojo, atsakingo už turto apskaitą, ir Uždarųjų akcinių bendrovių bei Viešųjų įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktus duomenis);
5.10. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.11. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma ir pasirašo. Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.12. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.13. teikia Finansų skyriui už ataskaitinį laikotarpį Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius ir finansinių ataskaitų rinkinius (suformuojant failus ir įkeliant į dokumentų valdymo sistemą „Kontora").
5.14. vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041