school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Buhalterinės apskaitos skyrius

Position:
buhalterė
Address:
Utenio a. 4-224 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64050
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės administracijos grynųjų pinigų, įmokų, gautų už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą, numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų, apskaitos tvarkymas, savivaldybės žemės nuomos mokesčio apskaitos tvarkymas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) finansinį arba ekonominį išsilavinimą;
4.2. žinoti teisės aktus buhalterinės apskaitos, savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bei kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5.mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis, buhalterinės apskaitos programomis „Moris", „Stekas", „FinNet", „FVAS");
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko grynųjų pinigų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. tvarko žemės nuomos mokesčio apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, pagal specialistų, administruojančių šio mokesčio surinkimą, suvestus į kompiuterinę duomenų bazę duomenis. Surinktą žemės nuomos mokestį nustatyta tvarka perveda į savivaldybės biudžetą;
5.3. tvarko numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą kiekine išraiška ir pagal rūšis, teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. tvarko lėšų, gautų į įstaigos sąskaitą saugoti iki grąžinimo pagal tų lėšų priklausomybę arba iki panaudojimo pagal paskirtį, apskaitą pagal atskiras jų rūšis;
5.5. pildo sąskaitas – faktūras teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, pateikia juos banko įstaigoms elektroniniu būdu, teikia informaciją Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui apie lėšas bankų sąskaitose;
5.7. į apskaitos registrus laiku įrašo visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su grynųjų pinigų judėjimu;
5.8. rengia gautinų lėšų mokėjimo paraiškas;
5.9. vykdo išankstinių mokėjimų apskaitą, sąnaudas paskirstant būsimiems laikotarpiams;
5.10. vykdo įmokų, gautų už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą, apskaitą;
5.11. rengia įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaitas ir nustatyta tvarka ir terminais teikia Finansų skyriui;
5.12. tvarko mokamų išmokų Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams apskaitą;
5.13. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.14. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y, jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma. Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo.;
5.15. vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041