1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teisės aktai

Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 159-7207)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. LRV 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 48-2315);

2. LRV 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 54-2652);

3. LRV 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2010, Nr. 59-2894);

4. LRV 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 56-2756);

5. LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 65-3242);

6. LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 69-3443);

7. LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 69-3442);

8. LRV 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 87-4585; 2011, Nr. 49-2386);

9. LRV 2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 90-4766);

10. LRV 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 90-4765);

11. LRV 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 102-5271);

12. LRV 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2010 Nr. 102-5272);

13. LRV 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 104-5386; 2012, Nr. 21-966);

14. LRV 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 107-5537; 2012, Nr. 43-2115);

15. LRV 2010 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1368 nutarimas ,,Dėl slėptuvių poreikio nustatymo" (Žin., 2010, Nr. 116-5928);

16. LRV 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 125-6424);

17. LRV 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 125-6425);

18. LRV 2011 m. gegužės 4 d. Nr. 501 nutarimas „Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 54-2602);

19. LRV 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 107-5059); Priedas: LR aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 141-6642);

20. LRV 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 15-654);

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai 

1.  VRM 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1V-296 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 61-3091);

2.  VRM 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 94-4963);

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

1.  PAGD 2010 m. kovo 24 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-93 „Dėl Pasiūlymų dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1698);

2.  PAGD 2010 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-110 „Dėl savivaldybių  ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2009);

3.  PAGD 2010 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236); Pakeitimas:  2012 m. vasario 1 d. Nr. 1-37 (Žin., 2012, Nr. 16-733);

4.  PAGD 2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202);

5.  PAGD 2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-192 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4203);

6.  PAGD 2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4204);

7.  PAGD 2010 m. liepos 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4689);

8.  PAGD 2010 m. liepos 21 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4803);

9. PAGD 2010 m. rugsėjo 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 111-5677);

10.  PAGD 2010 m. rugsėjo 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje kaupimo, tvarkymo ir jų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 111-5678);

11. PAGD 2010 m. rugsėjo 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-285 „Dėl LR Civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6087);

12. PAGD 2010 m. gruodžio 8 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos“ (Žin., 2010, Nr. 146-7508);

13.  PAGD 2011 m. vasario 8 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-909);

14. PAGD 2011 m. vasario 23 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200); Pakeitimas: 2012 m. vasario 1 d. Nr. 1-38 (Žin., 2012, Nr. 16-734); Pakeitimas: 2012 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1-263 (Žin., 2012, Nr. 102-5217); 

15. PAGD 2011 m. birželio 2 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360);

16. PAGD 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 95-4509);

 

Joomla templates by a4joomla