school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pritarimas laikinų prekybos įrenginių projektams

Asmuo, norintis nustatyta tvarka prekiauti ar teikti paslaugas konkrečioje Savivaldybės viešojoje nuo (iš) laikinų statinių , Savivaldybės administracijai  pateikia prašymą (priedas) ir laikinų statinių (kioskų, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonų, nestacionariųjų lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų, palapinių, vagonėlių, konteinerių, įvairios paskirties aikštelių su dirbtinėmis dangomis) projekto 2 egzempliorius, kurį sudaro: 
1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma laikino statinio paskirtis, veiklos pobūdis, įrengimo vieta, plotas, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos ir kt., projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
2. situacijos schema, laikinų statinių išdėstymo planas su pagrindiniais matmenimis (M 1:500, M 1:1000), parengtas ant topografinio inžinerinio plano ar kadastrinių matavimų žemės sklypo plano arba Utenos skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos, kuriame pažymėti esami statiniai, projektuojami ar numatomi laikini statiniai, jų eksplikacija, matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodyti atstumai iki sklypo ribų, gretimų pastatų, statinių, įrenginių, medžių;
3. Laikinų statinių vizualizacija, fotonuotraukos, eskizai su nurodytais pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis), medžiagiškumu ir spalviniu sprendimu;
4. žemės sklypo nuosavybės teisę arba valdymą ir naudojimą kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais patvirtinantys dokumentai.

Laikinų statinių projektą tikrina ir derina:
1.valstybinio parko direkcija, jeigu prekybos ar paslaugų teikimo vieta yra šio parko teritorijoje (prieš pateikiant Savivaldybės administracijai);
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys.

Suderintas projektas registruojamas registre.
Jeigu pateiktas nepilnos sudėties laikinų statinių projektas ar projekto sprendiniai neatitinka 10 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų, Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo dienos praneša projektą pateikusiam asmeniui projekte nurodytais kontaktais ir paprašo patikslinti, pakoreguoti ar papildyti projektą bei pateikti Savivaldybės administracijai trūkstamus dokumentus.

Laikinų statinių projektas, atitinkantis teisės aktų reikalavimus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos arba nuo paskutinio projekto trūkstamo dokumento gavimo dienos (jei projektas buvo pildomas ar koreguojamas) patikrinamas, suderinamas ir grąžinamas (1 egz.) prašymą pateikusiam asmeniui. 

Laikinų statinių projektas nederinamas ir apie tai asmuo raštu informuojamas Savivaldybės administracijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto Savivaldybės administracijoje gavimo dienos arba nuo paskutinio projekto trūkstamo dokumento gavimo dienos (jei projektas buvo pildomas ar koreguojamas) tokiais atvejais:
1.  pateiktas projektas neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
2.  planuojamame įrengti laikinus statinius žemės sklype yra užfiksuota savavališka statyba;
3.  planuojamame įrengti laikinus statinius žemės sklype per praėjusius kalendorinius metus Savivaldybės administracijos yra užfiksuotas nesuderintų laikinų statinių projektų buvimo faktas.

Suderintas ir užregistruotas laikinų statinių projektas Savivaldybės viešosiose vietose galioja du metus.

Jei Laikinų statinių projektu projektuojama išorinės reklamos įrengimo dalis ir ji atitinka Leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. AĮ-736 „Dėl leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atskirai išorinės reklamos projekto derinti nereikia, išorinės reklamos leidimas išduodamas pagal tą patį projektą.
 Pasikeitus projekto duomenims (keičiasi plotas, architektūrinė (vizualinė) išraiška, vieta, įranga, baigiasi projekte pateiktų dokumentų galiojimas ir kt.), turi būti rengiamas ir teikiamas derinti naujas laikinų statinių projektas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Laikinų statinių projektai laikomi negaliojančiais:

1.  jei paaiškėja, kad Savivaldybės administracijai buvo pateikti neteisingi projekto duomenys arba suklastoti dokumentai;
2.  jei pasikeičia projekto duomenys (plotas, vieta, įranga, baigiasi projekte pateiktų dokumentų galiojimas ir kt.);
3.  gavus asmens prašymą dėl projekto galiojimo panaikinimo.

Prašymai dėl laikinų statinių projektų pateikimo, tikrinimo derinimo ir galiojimo yra priimami savivaldybės priimamajame (103 kab.) arba el. p. info@utena.lt
Prašymo dėl laikinų statinių, utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose  projektų derinimo forma ⇒
Dėl detalesnės informacijos kreiptis: Laikinų statinių projektų pateikimas, tikrinimas, derinimas ir galiojimas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, Tel. +370 389 64030, +370 686 83975, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 106 kab.

1. LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant - Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – TIIIS).
Erdvinių duomenų tvarkytojai (toliau – erdvinių duomenų tvarkytojai, EDT), derina, tikrina ir teikia į TIIIS erdvinius duomenis (ED), EDT veikimo teritorijas, TIIIS el. paslaugas, vykdo jiems priskirtas užduotis TIIIS Erdvinių duomenų tvarkytojų portale.
EDT planai derinami per 10 d. d.,
ED išduodami per 20 d. d.
Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per per TIIIS portalą.
Asmenys priskirti erdvinių duomenų tvarkytojais (toliau – erdvinių duomenų tvarkytojai, EDT), kurie teikia į TIIIS erdvinius duomenis (ED), EDT veikimo teritorijas, TIIIS el. paslaugas, vykdo jiems priskirtas užduotis TIIIS Erdvinių duomenų tvarkytojų portale. Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo TIIIS paslaugos žemėlapyje.

Norėdamas gauti šią administracinę paslaugą, pareiškėjas turi turėti prieigą prie TIIIS (Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialsitas Rolandas Norkūnas, Tel. +370 389 63985, +370 686 13195, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 105 kab.

1.  Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymas „Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo”.
3. Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“

Išvada gręžiniui projektuoti

Fiziniai ar juridiniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinančios įsirengti gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinį, turi raštu ar elektroniniu būdu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai, kai Utenos rajono teritorijoje planuojama įrengti gręžinį, nustatytos formos paraišką gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti.
Apie parengtą išvadą (teigiamą ar neigiamą) požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti pareiškėjas informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais elektroniniu būdu ar nurodytu pašto adresu, arba esant pageidavimui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos 106 kab., adresu Utenio a. 4, Utena.

Teigiama savivaldybės administracijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Prašymai priimamiParaišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai į savivaldybės administracijos priimamąjį (103 kab.), siųsti paraišką ir pridedamus dokumentus paštu, adresu Utenio a. 4, LT-28503 Utena, ar savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pateikiami nustatytos formos Paraiškoje nurodyti pridėti dokumentai išvadai gauti:
1. Paraiška (nustatytos formos) (paraiška pžeminio vandens gręžiniui projektuoti⇒);
2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija;
3. Žemės sklypo plano kopija;
4. Kitų susijusių dokumentų kopijos (nuotekų tvarkymas);
5. Įgaliojimas raštu, kai teikia paraišką įgaliotas asmuo.

Dėl išsamesnės informacijos apie išvados gavimą gręžiniui projektuoti procedūras galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių tel. +370 389 64030, +370 687 83975 arba el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija gyventojams dėl vandens gręžinių įteisinimo procedūrų ⇒

„Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie elektroninių paslaugų teikimo portalo per Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas elektroninių paslaugų teikimo portale pasirinkęs Utenos rajono savivaldybės administraciją užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą paspausdamas mygtuką "Užsakyti";
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išsiunčiamas  jo nurodytu būdu.

Arba
Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia:
1. Vietinės rinkliavos už Leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą su banko žyma, jeigu ją privaloma sumokėti;
2.  nustatytos formos prašymą;
3. statinio statybos leidimą, statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą (jame turi būti aprašytas žemės darbų tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir schemą, kai nereikalingas statinio projektas;
4. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriumi, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi (toliau – Utenos AVPK), kai kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas;
5. jeigu kasinėjamoje gatvėje vyksta maršrutinių autobusų eismas, schemą, suderintą su keleivinio transporto vežėjais ir juos kontroliuojančiomis institucijomis;
6. Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;
7. garantinius dangų atstatymo įsipareigojimus ar sutartis su gatvių, šaligatvių dangą, skverų ir gazonų želdynus atstatančiomis įmonėmis, garantuojančius atstatytų dangų kokybę penkeriems metams;
8. jei darbai vykdomi, kai nereikalingas statybos leidimas, suderinimų lapą, kurį kasinėtojas derina su:
8.1.   požeminius ir antžeminius elektros jėgos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.2.   požeminius ir antžeminius elektros apšvietimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.3.   požeminius ryšių ir informacijos perdavimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.4.   požeminius dujotiekius eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.5.   požeminius vandentiekio, nuotekų, paviršinių nuotekų tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.6.   požeminius šilumos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.7.   kultūros vertybių (archeologijos) apsaugos institucijomis;
8.8.   kelių eksploatavimo tarnybomis, kai kasinėjamos magistralinės miesto gatvės;
8.9.   atliekų sąvartynus eksploatuojančiomis įmonėmis;
8.10. žemės, perkasamų ar užimamų dangų savininkais ar valdytojais;
9. žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
10.    Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje;
11.    kalendorinį darbų vykdymo (darbų trukmės) grafiką, suderintą su Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriumi, kai vykdomi planiniai kasinėjimo darbai (detaliai nurodyti planuojamus darbus);
12.    vykdant atitvėrimo ar sandėliavimo darbus – atitvėrimo schemą, kurioje nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas (medžiagingumas, aukštis, ilgis). Aptvėrimo vietos turi būti paženklintos lentelėmis su informacija apie vykdomus darbus, jų pradžią ir pabaigą, statinio statybos vadovą, jo kontaktinę informaciją. Ilgalaikiams (daugiau kaip 1 mėnesio) aptvėrimams senojo miesto vietos ribose ir miesto centrinėje dalyje turi būti naudojamos tvarkingos ir estetiškos tvoros.
13.  Leidimas kasinėti išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama paromis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos, taip pat pridedamos dvi darbo dienos aplinkai sutvarkyti, už kurias nėra skaičiuojamas rinkliavos mokestis). Pasibaigus leidimo terminui, vykdomi kasinėjimo darbai laikomi leidimų atlikti kasinėjimo darbus tvarkos  pažeidimu.

Prašymai priimami Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 103 kabinete, Utenio a. 4, Utenoje (prašymo forma ⇒)
Interesantų aptarnavimo vietos kontaktai tel. +37038964041, el. p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus savivaldybės vyr. inžinierė Aiva Kulbauskienėtel. +37038963894, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Nr. VIII-1725
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.Statinio statybos priežiūra"
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
4. Kelių priežiūros tvarkos aprašas
5. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08
6. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai
7. Vietinės rinkliavos už leidimo atitverti Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą dydžiai
8. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą dydžiai
9. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas

Pavadinimų gatvėms, skverams, aikštėms suteikimas ir keitimas ir jų geografinių charakteristikų tikslinimas

Pavadinimų gatvėms, skverams, aikštėms suteikimas ir keitimas ir jų geografinių charakteristikų tikslinimui pateikiamas laisvos formos prašymas (prašymo forma ⇒), kuriame aprašoma situacija, kiti duomenys. Gali būti siūlomas gatvės pavadinimas
Pavadinimai gatvėms, skverams, aikštėms suteikiami ir keičiami ir jų geografinės charakteristikos tikslinamos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į pareiškėjo siūlymą.
Pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami pagal šiuos kriterijus:

1. pavadinimai turi būti kalbiškai taisyklingi;
2. pavadinimai neturi trikdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ar diskriminacijos;
3. pavadinimai su vietovardžiais turi:
3.1. būti oficialūs ir norminiai (išnykę vietovardžiai – tik norminiai);
3.2. būti parenkami prioritetą teikiant nykstančių ar išnykusių krašto vietovardžių vardams;
4. pavadinimai su asmenvardžiais turi būti parenkami vertinant personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims;
5. pavadinimai, susiję su istoriniais, kultūriniais įvykiais (datomis), vietomis, turi būti reikšmingi Lietuvos valstybei.
Gatvių pavadinimai keičiami:
1. keičiant gatvės vardą ar tipą;
2. keičiant gatvės geografines charakteristikas:
2.1. kai gatvė pratęsiama ar sutrumpinama;
2.2. pertvarkomi gatvės posūkio taškai (keičiama jos forma);
3. keičiant gatvės vardą ar tipą ir geografines charakteristikas; tokiu atveju:
3.1. vienai gatvės daliai pakeičiamos geografinės charakteristikos ir paliekamas buvęs gatvės vardas ar tipas, kitoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;
3.2. visoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;
3.3. sujungtai gatvei suteikiamas vienos iš buvusių gatvių pavadinimas;
4. gatvę priskyrus kitai gyvenamajai vietovei, jei toks gatvės pavadinimas jau yra toje gyvenamojoje vietovėje;
5. kai gatvės pavadinimas ar jos geografinės charakteristikos neatitinka aprašo ir Adresų formavimo taisyklių reikalavimų.
6. Gatvės pavadinimas panaikinamas, joje nelikus adresų objektų. 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialsitas Rolandas Norkūnas, Tel. +370 389 63985, +370 686 13195, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 105 kab.

1. LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041