school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Informacija apie paramą būstui įsigyti

Parama būstui įsigyti teikiama asmenims ir šeimoms:
• valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;
• mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.


Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas – kredito davėjo, įrašyto į viešąjį kredito davėjų sąrašą, pagal kreditavimo sutartį asmenims ir šeimoms, atitinkantiems Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus, skolinami pinigai būstui įsigyti – būstui pirkti ar (ir) statyti – arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti. Pagal šį Įstatymą dalis valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti.
Išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:
1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
2. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
3. a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
4. b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
5. c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:
• asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau –VRP) dydžių (13 674 Eur) ir turtas – 129 VRP dydžių (16 641Eur);
• dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių (19 092 Eur) ir turtas – 262 VRP dydžių (33 798 Eur);
• keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių (22 962 Eur) ir turtas – 349 VRP dydžių (45 021 Eur);
• šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių (3870 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių (10 707 Eur).
1 VRP – 129 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.)
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.
Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:
1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:
1. a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
2. b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;
3. c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;
4. d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
Jeigu asmuo ar šeima Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, dėl paramos būstui įsigyti, turi kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administraciją, pateikdami atitinkamos formos prašymą (BP-1 arba BP-2 formą) ir papildomus dokumentus:
1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (visų šeimos narių);
2. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (forma FR0001 v. 01);
3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
6. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;
7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti.
Dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo papildomai reikia pateikti:
1. pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Utenos rajono savivaldybės teritorijoje;
2. iš Nekilnojamojo turto registro išrašą apie įregistruotą išperkamosios būsto nuomos sutartį.
Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:
1. AB SEB bankas;
2. Luminor Bank AB;
3. „Swedbank“, AB;
4. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);
5. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.);
6. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.);
7. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);
8. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.);
9. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.);
10. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.);
11. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.);
12. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.).

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika
Prašymų formos:
1. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-1) forma (valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti).
2. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-2) forma (išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).
Prie prašymų BP-1 ir BP-2 turi būti užpildomas 6 priedas.
Prašymai priimami Utenos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Utenio a. 4, Utena
Išsamesnė informacija tel. +370 389 64032, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041