school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. spalio mėn.

2022-10-31
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ
Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Utenos rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainė www.ambergrid.lt.
Plano rengėjas  – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Rytų Lietuvos 1 grupės vadovę Jurgitą Aidukienę, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba tel. 8 658 53035.
Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Utenos rajono savivaldybės teritorijos  magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.
Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai


 

2022-10-26
INFORMACIJA apie pradedamą rengti detalųjį planą - Teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k.v.), esančios prie Vestuvių gatvės Utenos mieste, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AĮ-194 „Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. AĮ-451 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. AĮ-617 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti“.
Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – sklypas kadastro Nr. 8270/0009:160 Utenos m. k. v., esanti prie Vestuvių gatvės, Utenos mieste (įvertinama Vestuvių gatvės atkarpa iki esamos transformatorinės). Planuojamos teritorijos plotas – 1,3691 ha, planuojamo sklypo plotas – 0, 8439 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4,Utena, telefonai +370 389 64058, +370 389 43548 ir +370 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatoriai – V.P.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export“ ( Kauno g. 37, Utena ). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. +370 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus; 2. Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams; 4. Numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Atsižvelgiant į galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus; 2. Numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis; 3. Numatyti planuojamoje teritorijoje esančios miško žemės sprendinius; 4. Numatyti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas; 5. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 6. Pagal poreikį projektuoti servitutus.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas. Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji. Rengimo terminas 2022 metų IV - 2023 II ketvirtis.
Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais (viešą ekspoziciją) ir viešo susirinkimo datą bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-338.


 2022-10-24

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, nuostatomis, informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. AĮ-1338 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (Pavasario g. 16, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.) priimtas sprendimas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 8240/0006:67, esančio Pavasario g. 16, Grybelių k., Vyžuonų sen., Utenos r., formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau - Projektas), kurio tikslas – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus. Vieną iš atidalintų sklypų padalinti į septynis žemės sklypus, iš kurių šešiems žemės sklypams keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, kur naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, o vienam žemės sklypui keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, kur naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Taip pat informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite savo pasirinktu būdu (naudojant elektroninės bankininkystės priemones, elektroninį parašą ar asmens tapatybės kortelę), prisijungę interneto tinklalapyje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZSFP – 112632.


2022-10-20

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (sklypai už turėtą žemę mieste)“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1. Sujungti du žemės sklypus (kadastro Nr. 8270/0019:136 ir Nr. 8270/0019:137 Utenos m. k. v.), esančius Sakalų g. 16 ir 18, Utenos m., į vieną žemės sklypą.
2. Nustatyti ir (ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotam žemės sklypui.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).
Visuomenės atstovai nuo 2022 m. spalio 20 d. iki lapkričio 4 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

2022-10-19

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Utenos rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Utenos rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainės adresas www.litgrid.eu.
Plano rengėjas: VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vidurio Lietuvos 1 grupės vadovę Danguolę Novošinskienę, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba tel. 8 609 98363.
Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Dokumentai

Sprendiniai

2022-10-17

Rengiamas detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje‘‘, keitimas

Rengimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr.AĮ-762 ,,Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymas Nr.AĮ-827 ,,Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti ‘‘.

Planuojama teritorija - Teritorija tarp Naujasodžio ir Aukštakalnio gatvių (žemės sklypai kadastro Nr. 8270/0001:62, Nr. 8270/0001:76 ir Nr.8270/0001:30 ir valstybinė žemė), plotas – apie 0,5280 ha.

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8389) 61 620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Planavimo iniciatorius: UAB „Aveva“, Aušros g. 79, LT-28191 Utena, tel.+370 698 15151 .

Plano rengėja – UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr.827/0001:62 Utenos m. k.v.) naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją Naujasodžio g. 16, Utenos m.; išplėsti galiojančio detaliojo plano ribas, numatant trijų žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0001:62, Nr. 8270/0001:76 ir Nr.8270/0001:30 Utenos k. v.), esančių Aukštakalnio g. 32, 34 ir Naujasodžio g. 16, Utenos g. 16, Utenos m., sujungimą į vieną žemės sklypą; įsiterpusį valstybinį žemės plotą sujungti su naujai suformuotu žemės sklypu; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus; numatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius.

Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės naudojimo būdą; sujungti žemės sklypus; suformuoti įsiterpusį žemės sklypą; nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; pagal poreikį planuoti servitutus.

Bendra informacija: Detaliojo plano procedūriniai dokumentai (įsakymai ir planavimo darbų programa) skelbiami Utenos savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.utena.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-82-22-536). Rengiant Detaliojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekami. Detaliojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. Viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama detaliojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Utenos savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje http://www.utena.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-22-536)). Informacija teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos rajono savivaldybės vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8389) 43548, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (TPD Nr.K-VT-82-22-536).
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Informacija apie supažindinimą su Detaliojo plano sprendiniais bus paskelbta papildomai.

 


2022-10-03
INFORMACIJA apie parengtą Teritorijos (žemės sklypų kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančios prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste, detalųjį planą.
Planuojamos teritorijos dislokacija
– planuojama teritorija – du sklypai kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v., esantys prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste. Planuojamos teritorijos plotas – 2,55 ha (įvertinami ir servitutai S3, S4, S5, S6, S7, kurie suteikia teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku abiejų planuojamų sklypų naudotojams ir servitutai V1, V2, V3, E3, E4, E5 (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas)).
Planuojamos teritorijos plotas – 2,55  ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. AĮ-590 „Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. AĮ-713 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “. 
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. AĮ-765 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058,  8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatorius – A.S.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 8270/0015:610 ir 8270/0015:611 Utenos m. k.v.) esančius K. Ladygos g. 57C ir 61, Utenos m., į vieną teritoriją;
2) planuojamą teritoriją padalinti į atskirus sklypus;
3) nustatyti dalies žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė) ir naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos);
4) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams;
5) numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius;
6) pagal poreikį projektuoti servitutus.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai:
- atsižvelgiant į galiojančio teritorijų planavimo dokumento sprendinius, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus;
- numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis (patekimą į želdynų teritoriją);
- nustatyti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas;
- nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nebus atliekamas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2022 – III ketvirtis - 2023 I ketvirtis.Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra. Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022 10 05 iki 2022 10 20, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (Utenio a. 4, Utenoje) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, pas detaliojo plano rengėją - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), darbo metu nuo 8.00 val. iki 16.00 val., susitarus telefonu 8 616 70223 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. Nr. K-VT-82-22-499.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-10-20.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022 spalio 20 d. 15 val.
Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (III aukštas). Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. . K-VT-82-22-499), iki 2022 10 20 dienos (viešo svarstymo pabaigos). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti  teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-499

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041