school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. rugpjūčio mėn.

2022-08-11

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Pakartotinai informuojame, kad yra parengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-24, keitimo sprendiniai.
(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-82-21-429).

Planavimo pagrindas: Utenos r. sav. administracijos direktoriaus 2021-07-15 įsakymas „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ AĮ-891.

Projekto tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0005:84 Utenos k. v.) žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritoriją; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus ir kitus galimus žemės naudojimo būdus.

Projekto uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti ir/ ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti ir/ ar panaikinti servitutus; numatyti ir/ ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.
Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.
Detaliojo plano keitimo iniciatorius/ organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188710442, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. Nr. (8 389) 64058, 64030, 43548, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Viešinimo procedūrų tvarka: Detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.
Pakartotinai su detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima nuo 2022-08-23 iki 2022-09-05 (10 darbo dienų) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-82-21-429), Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt, Utenos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus bei Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, LT-28241 Utenoje.
Viešas svarstymas: Detaliojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas vyks 2022-09-06 13:00 val. posėdžių salėje, III aukšte, Utenos rajono savivaldybėje, Utenio a. 4, LT-28241 Utenoje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuotus planavimo pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

BRĖŽINYS >>>

2022-08-08

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO PROJEKTĄ
Planuojama keisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Nustatyti planavimo tikslus Bendrajam planui keisti:
2.1. sudaryti sąlygas darniai Utenos rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
2.2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
2.3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
2.4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
2.5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
2.6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
2.7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
2.8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.“
Susipažinti su sprendimo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).
Visuomenės atstovai nuo 2022 m. rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 24 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo ir skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO PROJEKTAS

2022-08-01

INFORMACIJA apie pradedamą rengti Teritorijos (žemės sklypų kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančios prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste, detalųjį planą.

Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – du sklypai kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v., esantys prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste. Planuojamos teritorijos plotas – 2,55 ha (įvertinami ir servitutai S3, S4, S5, S6, S7, kurie suteikia teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku abiejų planuojamų sklypų naudotojams ir servitutai V1, V2, V3, E3, E4, E5 (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas)).
Planuojamos teritorijos plotas – 2,55 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. AĮ-590 “Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. AĮ-713 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 07 d. įsakymas Nr. AĮ-765 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatorius – A.S.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 8270/0015:610 ir 8270/0015:611 Utenos m. k.v.) esančius K. Ladygos g. 57C ir 61, Utenos m., į vieną teritoriją;
2) planuojamą teritoriją padalinti į atskirus sklypus;
3) nustatyti dalies žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė) ir naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos);
4) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams;
5) numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius;
6) pagal poreikį projektuoti servitutus.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1) atsižvelgiant į galiojančio teritorijų planavimo dokumento sprendinius, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus;
2) numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis (patekimą į želdynų teritoriją);
3) nustatyti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas;
4) nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nebus atliekamas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2022 – III ketvirtis - 2023 I ketvirtis.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais (viešą ekspoziciją ir viešą susirinkimą) bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-8

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041