school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. sausio mėn.

 2022-01-24
INFORMACIJA apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-116 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, koregavimą
Planuojamos teritorijos plotas – 0,2498 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AĮ-943 “Dėl iniciatorių pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. AĮ-1026 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AĮ-1064 parvirtinta Planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatoriai – A. B. ir A. B.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai - 1. Padalinti Žemės sklypą (kadastro Nr. 8270/0015:483 Utenos m. k. v.), į du atskirus žemės sklypus; 2. Nustatyti ir(ar) patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – 1. Padalinti žemės sklypą.
2. Nustatyti ir / ar patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
3. Nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2021 – IV ketvirtis ÷ 2022 II ketvirtis.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – supaprastinta.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (viešą ekspoziciją) pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-21-512.

2022-01-06

INFORMACIJA apie pradedamą rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-262 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo, keitimą

Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – keturi sklypai (kad. Nr. 8270/0006:164, 8270/0006:163, 8270/0006:162, 8270/0006:182 Utenos m. k.v.) esantys centrinėje Utenos miesto dalyje, adresais A. Baranausko g. 23,25,27 ir Meldų g. 4A, Utenos m.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,6408 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. AĮ-622 “Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. AĮ-880 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. AĮ-910 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „VVV“ (Traidenio g. 39, Vilnius).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) išplėsti galiojančio detaliojo plano ribas, numatant keturių žemės sklypų (kad. Nr. 8270/0006:164, 8270/0006:163, 8270/0006:162, 8270/0006:182 Utenos m. k.v.) esančių A. Baranausko g. 23,25,27 ir Meldų g. 4A, Utenos m., sujungimą į vieną žemės sklypą; 2) sujungtą žemės sklypą padalinti į tris atskirus sklypus; 3) vienam žemės sklypui nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; 4) dviems žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą; 5) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1) sujungti ir padalinti žemės sklypus; 2) pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą; 3) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 4) nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 5) nustatyti ir / ar panaikinti servitutus; 6) numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV neprivalomas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano atlikimo terminas - 2022 – I ketvirtis ÷ 2022 III ketvirtis.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (viešą ekspoziciją ir viešą susirinkimą) bus pranešta vėliau.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-21-427

2022-01-06

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-84 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo‘‘, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. AĮ-574 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo‘‘ ir 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AĮ-602 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa pradedamas rengti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: Utenos miesto ir priemiesčio teritorija (plotas 2974 ha).
Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8389) 61 620, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Planavimo tikslai:
1. Peržiūrėti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, kad būtų užtikrintas racionalesnis žemės naudojimas;
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
3. Peržiūrėti Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;
4. Identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas ar gairės, kuriomis galėtų būti nustatomos šios teritorijos;
5. Sudaryti sąlygas savitų miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai;
6. Peržiūrėti gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonas;
7. Nustatyti prioritetinės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, prioritetinės infrastruktūros vystymo etapus, išskirti prioritetinės infrastruktūros vystymo teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
8. Integruoti į Bendrąjį planą Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialųjį planą ir peržiūrėti jo sprendinius;
9. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.

Planavimo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, valstybinės reikšmės miškų (miesto miškų) pavertimą kitomis naudmenomis;
4. Patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
5. Išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis;
6. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
7. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį. Sukurti pagrindinius architektūrinę estetiką pabrėžiančias spalvinės palėtės ir medžiagiškumo principus.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiama Bendrojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Utenos savivaldybės administracijos tinklapyje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314). Informacija teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. (8389) 64 030, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Utenos rajono savivaldybės vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8389) 43548, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314).
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimu bus paskelbta papildomai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041