school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Teritorijų planavimo skelbimai 2020 m. liepos mėn.

2020-07-30

Informuojame, kad pradedamas rengti Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-288, keitimas.
Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AĮ-1082 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Planuojama teritorija – Utena, Hipodromo g. 12 žemės sklypo kad. Nr. 8270/0008:36. Žemės sklypo plotas – 0,0744 ha.
Planavimo tikslai :
1. pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 8270/0008:36 Utenos m. k. v., esančio Hipodromo g. 12, Utenos m., ribas ir plotą;
2. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus.
Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliųjų planų keitimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo rengėjui aukščiau nurodytais adresais ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDSRI per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Pastaba: Apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

2020-07-30

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28–ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimą žemės sklype, adresu Pramonės g. 9, Utenos mieste, kad. Nr. 8270/0010:46, plotas - 1,9533 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AĮ-277 “Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „ Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo “.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. AĮ-472 „ Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti “.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Utenos šilumos tinklai“ (Pramonės g. 11, Utena).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus; 2. Vieno sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; 3. Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1. Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3. Nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4. Pagal poreikį numatyti servitutus; 5. Numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Su parengtais ir viešinamais (vieša ekspozicija) detaliojo plano sprendiniais, viešinamais bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020 08 04 iki 2020 08 18 imtinai Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentose, Utenio a. 4, Utenoje, tinklalapyje www.utena.lt, ir pas detaliojo plano rengėją UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), darbo metu, susitarus tel. 8 389 56554, 8 616 70223 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-82-20-217.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-08-18.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020 rugpjūčio 18 d. 15 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Utenio a. 4, Utena, mažojoje salėje 3 aukšte.
Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas dėl parengto detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir per informacinę teritorijų planavimo sistemą (TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-82-20-217), iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. (Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinančius įrodymus.)
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai įstatymo nustatyta tvarka.

2020-07-16

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013-07-16, Nr. 76-3824) ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, planavimo iniciatorių (-ius) pagal 2020-01-14, 2020-01-20 įgaliojimus atstovaujanti projekto rengėja Aušra Misiūnienė informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė šiuos sprendimus „„Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimo procese:
• įsakymą 2019-10-21 Nr.AĮ-979 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“;
• 2019-11-13 priėmė įsakymą Nr.AĮ-1079 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“;
• 2019-11-27 priėmė įsakymą Nr.AĮ-1128 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimui rengti“;
• pasirašė Teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2019-12-09 sutartį Nr. I10-2.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (žr. Planavimo darbų programos p.11.).
Planavimo tikslai: 1. Pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122 ir Nr. 8270/0019:123 Utenos m. k. v.), esančių Molėtų g. 39C, 39D, 39E, 39F, Utenos m., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritoriją; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus žemės sklypuose.
Planavimo uždaviniai: 1. Pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus; 2.nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; 3.Nustatyti ir/ar patikslinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 4.Pagal poreikį numatyti servitutus; 5.Numatyti ir/ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Planuojama teritorija apima žemės sklypus, kurių adresas Utena, Molėtų g. 39C, 39D, 39E, 39F, kadastro Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122, Nr. 8270/0019:123 Utenos m.k.v.
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503, Utena; www.utena.lt; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.(8 389) 611600.
Planavimo iniciatoriai - Žemės sklypų, kurių kadastro Nr. Nr. 8270/0019:120, Nr. 8270/0019:121, Nr. 8270/0019:122, Nr. 8270/0019:123 savininkas (-ai).
Detaliojo plano rengėjas - pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.656727 dirbanti architektė AUŠRA MISIŪNIENĖ, atestato Nr.A1930, išd. 2013.03.15 (buveinė Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. mob. 8-652-96318, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.TPDRIS.lt bylos Nr. K-VT-82-19-623), taip pat planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu termino pabaigos (viešo susirinkimo pabaigos).
Apie parengtą detalųjį planą ir galimybe su juo susipažinti bus informuota papildomai teisės aktų numatyta tvarka.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041