school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Ekspertų komisijų darbo reglamentas

I. BENDROJI DALIS

1. Šis reglamentas nustato Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių veiklos programos projektų finansavimo ekspertų komisijų (toliau – Ekspertų komisijos) sudarymo bei darbo tvarką.
2.Kiekvieną Ekspertų komisiją sudaro 5 nariai. Komisijos narius, sudėtį ir pirmininką bei sekretorių paskiria įsakymu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
3. Ekspertų komisijas kaip kolegialias institucijas atstovauja ir už jos veiklą atsakingi pirmininkai.
4.Ekspertų komisijų veikla grindžiama kolegialumo ir viešumo principais.
5.Ekspertų komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais.

II. EKSPERTŲ KOMISIJŲ POSĖDŽIAI

6. Ekspertų komisijų posėdžius šaukia ir jų vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pirmininkai.
7.Ekspertų komisijų posėdžiams pirmininkauja pirmininkai.
8. Ekspertų komisijų sprendimai priimami posėdžiuose dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
9. Pirmininkas turi teisę:
9.1. suteikti žodį Ekspertų komisijos nariams, kitiems posėdžio dalyviams;
9.2. teikti balsavimui apsvarstytus klausimus;
9.3. atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės norminiams aktams;

10. Ekspertų komisijos nariai turi teisę:
10.1. teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės;
10.2. pasisakyti svarstomu klausimu;
10.3. balsuoti priimant sprendimus;
10.4. atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams.
11. Ekspertų komisijos sekretorius:
11.1. tvarko, sistemina ir teikia Ekspertų komisijai informaciją apie gautas paraiškas;
11.2. organizuoja Ekspertų komisijos posėdžius projektams svarstyti, rašo posėdžių protokolus;
11.3. informuoja raštu projektų vykdytojus apie Ekspertų komisijos sprendimą dėl konkursui pateiktos paraiškos.

III. PROJEKTŲ VERTINIMAS

12. Ekspertų komisijos pirmininkas, komisijos nariai ir sekretorius turi įvertinti paraišką raštu, užpildydami pridedamą paraiškos vertinimo formą (Ekspertų komisijos darbo reglamento 1 priedas).

13. Ekspertų komisijos savo vertinimus pateikia Ekspertų komisijos sekretoriui, kuris apskaičiuoja kiekvieno projekto vertės ir projektui siūlomos skirti sumos vidurkius.
14. Ekspertų komisijos nariai balais vertina projektus.
15. Galimi septyni atsakymų į projekto paraiškos vertinimo formos klausimus variantai:
15.1. 7 (septyni) balai - visiškai taip;
15.2. 6 (šeši) balai - taip;
15.3. 5 (penki) balai - daugiau taip, nei ne;
15.4. 4 (keturi) balai - nei taip, nei ne;
15.5. 3 (trys) balai - daugiau ne, nei taip;
15.6. 2 (du) balai - ne;
15.7. 1 (vienas) balas - visiškai ne.
16. Kiekvienas Ekspertų komisijos narys turi įrašyti konkretaus projekto įgyvendinimui rekomenduojamą sumą.
17. Ekspertų komisijos narys neigiamą savo vertinimą argumentuoja komentaruose.
18. Ekspertų komisijos narys negali dalyvauti svarstyme ir vertinime paraiškų, pateiktų organizacijų, su kuriomis Ekspertų komisijos narį sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų – ekspertas yra organizacijos narys, dalyvauja jos valdymo struktūrų veikloje, yra įtrauktas į projekto vykdymo procesą, arba pats pareiškia norą atsiriboti nuo viešųjų ir privačių interesų konflikto.
19. Pagal Ekspertų komisijos narių vertinimus yra sudaroma pateiktų projektų reitingų lentelė, kurią tvirtina Ekspertų komisijos pirmininkas.
20. Ekspertų komisija pagal pateiktą projektų reitingų lentelę sudaro finansuojamų projektų lentelę, pateikia ją Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui bei siūlo pagal ją skirti lėšas projektų finansavimui.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041