school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Sudeikių seniūnija

Position:
specialistė
Address:
Aukštaičių g. 12, LT-28039 Sudeikių mstl., Utenos r.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 34323
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDEIKIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Seniūnijos veiklą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;
1.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūrinius renginius;
2.2. talpina Seniūnijos interneto svetainėje www.seniunija.sudeikiai.lt ir socialinių tinklų paskyrose informaciją, susijusią su Seniūnijoje organizuojamais renginiais;
2.3. informuoja Seniūnijos teritorijoje esančias bendruomenes apie organizuojamus renginius;
2.4. rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių būkle, saugumu ir informuoja Seniūnijos seniūną apie aplinkybes, galinčias sukelti pavojų šių vertybių saugumui;
2.5. padeda Seniūnijos teritorijoje esančioms bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant projektus;
2.6. Seniūnijos seniūnui teikia siūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Seniūnijos veikla;
2.7. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Seniūnijos veikla susijusius Seniūnijos seniūno pavedimus.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041