school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Leliūnų seniūnija

Position:
Ūkvedė
Address:
Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl. Utenos r., LT-28361
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:
+370 698 52613
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LELIŪNŲ SENIŪNIJOS ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PAREIGYBĖ

1. Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos (toliau - Seniūnija) ūkvedys yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją rengti išvadas;
3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja Seniūnijai priklausančių pastatų (Jasonių, Pakalnių kaime ir Leliūnų mstl.), (toliau – pastatai) priežiūrą bei apsaugą, ūkinį aptarnavimą, užtikrinant bendrą tvarką ir švarą pastatuose ir pastatams priskirtose teritorijose;
4.2. organizuoja pastatų apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų techninę priežiūrą ir remontą, užtikrina jų funkcionavimą;
4.3. prižiūri patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
4.4. tvarko patikėtų materialinių vertybių apskaitą, užsako prekes ir paslaugas, užtikrina jų saugumą ir dalyvauja atliekamose metinėse inventorizacijose;
4.5. koordinuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir jo likvidavimą;
4.6. koordinuoja asmenis, dirbančius laikinus darbus ar atliekančius visuomenei naudingą veiklą;
4.7. pasitelkdamas vietos bendruomenės narius, organizuoja viešųjų erdvių tvarkymo darbus, nuolat palaiko švarą ir užtikrina estetinį vaizdą;
4.8. išduoda ir registruoja kelionės lapus;
4.9. kontroliuoja tarnybinio automobilio eksploataciją, automobilio ridos apskaitos prietaisų parodymų atitikimą su įrašais kelionės lapuose, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas;
4.10. turi ir saugo visus atsarginius raktus nuo Seniūnijos administracinio pastato ir patalpų;
4.11. Seniūnijos teritorijoje prižiūri prekybos vietas viešose vietose;
4.12. padeda organizuoti vykstančius kultūros ir sporto renginius, Seniūnijos šventes;
4.13. organizuoja viešųjų erdvių ir želdinių priežiūros, želdinių sodinimo pavasarį ir rudenį, parkų, skverų ir gatvių medžių genėjimo darbus;
4.14. žiemos metu, esant poreikiui, organizuoja sniego ir varveklių nuo administracinių pastatų stogų šalinimą, užtverdamas signalinėmis juostomis saugų praėjimą pro pastatus;
4.15. nurašo vandens apskaitos rodmenis seniūnijai priklausančiuose pastatuose, suveda vandens, elektros energijos skaitiklių parodymus į informacinę sistemą ir perduoda atitinkamoms įstaigoms;
4.16. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041