school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Utenos miesto seniūnija

Position:
specialistė
Address:
Utenio a. 4, 123 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61621
Mobile:
+370 639 20160
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS MIESTO SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
4.2. žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, administracinės teisės, asmens duomenų apsaugos srityse ir kitose su seniūnijos veikla susijusiose srityse;
4.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Word", „Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, atitinkamomis duomenų bazėmis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; tvirtina gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgalioto asmens tapatybę ir parašą gyvenamosios vietos deklaracijoje; rengia pažymas apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, teikia pasirašyti seniūnui, išduoda jas gyventojams; rengia seniūno sprendimus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo, teikia pasirašyti seniūnui; koordinuoja kaimo seniūnijų specialistų, vykdančių šią funkciją, veiklą;
5.2. tvarko seniūnijos raštvedybą ir archyvą;
5.3. priima interesantus visais seniūnijos veiklos klausimais, nukreipia juos pas atitinkamus seniūnijos specialistus;
5.4. registruoja gautus seniūnijoje raštus, teikia seniūnui, su seniūno rezoliucijomis teikia kitiems seniūnijos specialistams. Tvarko gautų gyventojų prašymų, skundų seniūnijos veiklos klausimais registraciją ir apskaitą, teikia juos seniūnui, su seniūno rezoliucijomis teikia kitiems seniūnijos specialistams, kontroliuoja atsakymų į juos terminus. Esant reikalui, perduoda gautus raštus Savivaldybės administracijos direktoriui ar persiunčia kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
5.5. nesant darbe specialisto, atliekančio šią funkciją, rengia leidimus laidoti, tvarko laidojimo dokumentaciją;
5.6. nesant darbe specialisto, atliekančio šią funkciją, rengia seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias, faktinę padėtį patvirtinančias, pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
5.7. nesant darbe specialisto, atliekančio šią funkciją, tvarko visuomenei naudingų darbų dokumentaciją;
5.8. nesant darbe specialisto, atliekančio šią funkciją, atlieka Saugaus eismo komisijos sekretoriaus funkcijas;
5.9. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
5.11. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos, teikia seniūnui;
5.12. atlieka kitus seniūno ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041