school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Viešosios tvarkos skyrius

Position:
vyr. specialistas
Address:
Utenio a. 4, Utena. 322 kab.
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43563
Mobile:
+370 689 50695
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą.
16. Rengia teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais, pasirengimo PŠP teikti projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, planų ir nurodymų mobilizacijai, PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti, konsultuoja mobilizacijos ir PŠP klausimais. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio struktūrinio padalinio vadovo pavedimus.
17. Nustato mobilizacinių išteklių poreikį, tvarko turimų mobilizacinių išteklių apskaitą ir planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybei pavaldžių subjektų mobilizacinių išteklių sutelkimą. Planuoja lėšas, reikalingas pasirengti mobilizacijai vykdyti ir PŠP teikti. Rengia sutarčių technines specifikacijas ir reikalavimus sutartims sudaryti. Atlieka mobilizacinių ūkio subjektų patikrinimus.
18. Rengia savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, jo pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašą įtrauktus asmenis su jų funkcijomis, atliekamomis mobilizacijos metu ar teikiant PŠP ir koordinuoja savivaldybei pavaldžių subjektų, kurių veiksmai ir priemonės numatyti savivaldybės mobilizacijos plane, CMPR sudarymą.
19. Renka duomenis, reikalingus Valstybės mobilizacinių išteklių galimybių katalogui ir PŠP galimybių katalogui, teikia juos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.
20. Dalyvauja organizuojant, vykdant mobilizacinio, PŠP mokymo renginius savivaldybėje, jai pavaldžiuose subjektuose, kurių priemonės numatytos savivaldybės mobilizacijos plane, mobilizaciniuose ūkio subjektuose, rengia minėtus mokymo planus. Planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas, dalyvauja organizuojant ir vykdant tarpinstitucinio lygmens pratybas.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5. darbo patirtis – mobilizacijos srities patirtis;
22.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041