school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Švietimo ir sporto skyrius

Position:
skyriaus vedėjas
Address:
Utenio a. 4, 227 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 61624
Mobile:
+370 612 46609
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja skyriaus darbą pagal patvirtintus skyriaus nuostatus.
11. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo ir sporto politiką, vykdo valstybės politiką švietimo ir sporto srityje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
12. Tiria ir vertina švietimo būklę savivaldybėje, analizuojant, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją.
13. Derina tikslinių švietimo ir sporto veiklos programų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą.
14. Organizuoja ir įgyvendina bendrą vadovavimą švietimo ir sporto įstaigoms, koordinuoja jų veiklą, užtikrina švietimo įstaigų veiksmingą funkcionavimą savivaldybėje.
15. Vykdo švietimo įstaigų veiklos stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – pedagogika;
1.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
3.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.
3.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.
4. Transporto priemonių pažymėjimai:
4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

 1 užduotis: Dalyvauti Utenos rajono savivaldybės sukurtų komisijų ir darbo grupių darbe, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės projektų finansavimo, priimti sprendimus dėl proceso tobulinimo.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
2 užduotis: Inicijuoti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 2021-2025 m. m. priemonių įgyvendinimą, vadovaujantis patvirtintu Vyriausybėje Mokyklų tinklo plano kūrimo savivaldybėse aprašu.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
3 užduotis: Inicijuoti kontaktinius ir nuotolinius mokyklų vadovų pasitarimus bent kartą per mėnesį, koordinuoti vadovų veiklų vertinimą ir užduočių 2023 metams formulavimą, dalyvauti švietimo įstaigų vadovų konkursuose.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
4 užduotis: Siekti, kad parengti švietimo padalinio specialistų teisės aktų projektai būtų kokybiški, pristatyti juos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041