school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Position:
socialinių išmokų specialistė
Address:
Utenio a. 4, 113 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 43502
Send an Email
Miscellaneous Information:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, nėščioms moterims, socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir geriamajam vandeniui kompensavimą, socialinės paramos mokiniams skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Word", „Microsoft Excel" programomis, teisės aktų paieškos sistemomis, sistemos „Parama" programomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, išmoką vaikui, vienkartinę išmoką įsikurti, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, išmoką privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinei pašalpai ir kompensacijai už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, kieto kuro kompensacijai, socialinei paramai mokiniams gauti, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
5.2. supažindina išmokų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
5.3. tikrina 5.1 papunktyje išvardintų išmokų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką ar kompensaciją;
5.4. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro, Mokinių registro, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro duomenų bazių spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 5.1 papunktyje išvardintų išmokų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
5.5. formuoja išmokų bylas, patikrinus Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui), duomenis suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja klientus apie atsisakymą skirti socialinę paramą. Atlieka techninį darbą, rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, išmokos vaikui, vienkartinės išmokos įsikurti, globos (rūpybos) išmokos, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą, geriamąjį vandenį, socialinės paramos mokiniams skyrimo;
5.6. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo", suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.7. apskaičiuoja skiriamos išmokos, pašalpos, kompensacijos dydį, perskaičiuoja teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. teikia dokumentus Piniginės socialinės paramos komisijai dėl piniginės socialinės paramos skyrimo išimties tvarka bei piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams skyrimo pinigine ar nepinigine forma bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką;
5.9. kas mėnesį sutikrina išmokų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų ir (ar) kompensacijų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
5.10. kas mėnesį iki kito mėnesio 1 d. sutikrina globos (rūpybos) išmokų gavėjų bylas, patikrina SODROS duomenų bazėje našlių arba našlaičių pensijų dydžius, esant pokyčiams atlieka globos (rūpybos) išmokos perskaičiavimą. Esant poreikiui, pareikalauja kitų pateisinančių dokumentų;
5.11. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas išmokas ir (ar) kompensacijas išsiunčiant pranešimus, negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. kiekvieno mėnesio 25 dienai parengia sąrašus besikreipusių tą mėnesį asmenų dėl kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį sąrašus, juos patikrina, pasirašius Skyriaus vedėjui ir atsakingiems specialistams, sąrašus perduoda UAB „Utenos šilumos tinklai" ir UAB „Utenos vandenys";
5.13. kiekvieną mėnesį parengia išmokų gavėjų, išvardintų 5.1 papunktyje, sąrašus pašto skyriams, bankams;
5.14. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną su atsakingu Skyriaus buhalteriu suderina išmokas apmokėtas orderiais;
5.15. kiekvieną mėnesį parengia ataskaitas ir pateikia atsakingam Skyriaus buhalteriui apie piniginės socialinės paramos skyrimą išimties būdu;
5.16. rengia pažymas, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo ir teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui;
5.17. padeda rengti mokinių nemokamo maitinimo sprendimus ir Skyriaus vedėjui pasirašius, išsiunčia ugdymo įstaigoms bei kitoms savivaldybėms;
5.18. dalyvauja tikrinant besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
5.19. rengia išmokų dokumentus pagal Europos tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB ir Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai;
5.20. analizuoja išmokų gavėjų pokyčius;
5.21. padeda nagrinėti gaunamus asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, padeda parengti atsakymus į juos;
5.22. konsultuoja ir informuoja asmenis, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.23. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
5.24. saugo Skyriaus antspaudą Nr.1 ir Nr.3, jį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
5.25. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.26. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
5.27. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau;
5.28. už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui perduoda trumpo saugojimo bylas, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
5.29. pavaduoja kitus Skyriaus išmokų specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų ar ligos laiku įstatymų nustatyta tvarka;
5.30. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041