school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Position:
socialinių išmokų specialistė
Address:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64045
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinių išmokų skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS)).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme nustatytoms kompensacijoms (toliau – tikslinės kompensacijos), socialinės priežiūros paslaugoms gauti. Supažindina išmokų ir kompensacijų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
4.2. tikrina 4.1 papunktyje išvardintų tikslinių kompensacijų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti socialinę paramą. Apskaičiuoja skiriamų išmokų ir kompensacijų dydį teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3. atlieka techninį darbą rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 4.1 papunktyje išvardintas tikslines kompensacijas. Formuoja tikslinių kompensacijų gavėjų bylas, teikia jas patikrinti Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui). Duomenis apie kompensacijas suveda į kompiuterinę duomenų bazę Parama. Informuoja asmenis apie kompensacijų neskyrimą;
4.4. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro ir NDNT informacinės sistemos duomenų bazių spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 4.1 papunktyje išvardintų tikslinių kompensacijų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
4.5. kas mėnesį tikrina informaciją apie tikslinių kompensacijų gavėjus (mirusius, išvykusius). Kas mėnesį surenka duomenis apie tikslinių kompensacijų gavėjus, besigydančius slaugos ligoninėse ar socialinės globos įstaigose, ugdymo ir užimtumo centruose ir kt., atlieka reikalingus išmokų perskaičiavimus;
4.6. kas mėnesį sutikrina tikslinių kompensacijų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką gavėjus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
4.7. rengia, išduoda ir registruoja pažymas gavėjams apie Skyriuje gaunamas visas išmokas ir apie nepaskirtas išmokas;
4.8. rengia sprendimų projektus dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
4.9. suveda duomenis apie socialinės priežiūros paslaugas gaunančius asmenis į SPIS;
4.10. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyresniajam finansininkui pavedus atlieka paskirtų išmokų perskaičiavimą, duomenų koregavimą;
4.11. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas socialines išmokas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės SPIS duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
4.13. parengia tikslinių kompensacijų gavėjų bylas išsiuntimui į kitų savivaldybių administracijas, lydraščiuose nurodant, kada gavėjas išrašytas iš įskaitos, kokia kompensacijos rūšis, koks jos dydis, iki kada kompensacija išmokėta. Rengia pareikalavimus tikslinių kompensacijų gavėjų bylų atsiuntimui iš kitų savivaldybių administracijų;
4.14. dalyvauja tikrinant buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
4.15. konsultuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
4.16. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
4.17. saugo Skyriaus atspaudą Nr.2, jį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
4.18. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
4.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
4.20. trumpo saugojimo bylas tvarko praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo:
4.21.1. patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus;
4.21.2. trumpo saugomų bylų lapus sunumeruoja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 8 priede nustatyta tvarka;
4.22. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
4.23. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041