school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Position:
finansininkė
Address:
Utenio a. 4, 120 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64048
Send an Email
Miscellaneous Information:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir buhalterio kvalifikaciją;

3.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų finansinės apskaitos vykdymo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansinę apskaitą (toliau – apskaita), šalpos pensijų, išmokų vaikams išmokėjimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

3.4. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;

3.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“, finansų valdymo ir apskaitos sistema „FVAS“, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko šalpos išmokų, išmokų vaikams ir kitų Skyriui priskirtų išmokų apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. pagal savo apskaitos sritį teikia duomenis Skyriaus vyresniajam finansininkui atskaitomybei sudaryti;

4.3. rengia reikalaujamas finansines ataskaitas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūras departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentui teisės aktų nustatyta tvarka;

4.4. laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius apskaitos dokumentus;

4.5. į apskaitos registrus įrašo visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su išmokų vaikams, šalpos išmokų bei kitų Skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu;

4.6. pagal Skyriaus socialinių išmokų specialistų pateiktus sąrašus laiku ir teisingai perveda socialines pašalpas, išmokas vaikams ir šalpos išmokas gavėjams į gavėjų nurodytas banko sąskaitas;

4.7. priima prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti laidojimo pašalpą, paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, juos registruoja. Supažindina gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;

4.8. tikrina 4.7. punkte išvardintų išmokų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką. Apskaičiuoja skiriamų išmokų dydį teisės aktų nustatyta tvarka;

4.9. atlieka techninį darbą, rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 4.7 punkte išvardintas išmokas, teikia jas patikrinti Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui. Duomenis apie išmokas suveda į socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama” ir išmoka jas. Informuoja asmenis apie išmokų ir kompensacijų neskyrimą;

4.10. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

4.11. gavus Skyriaus vedėjo įsakymą, išmoka kitas išmokas ir kompensacijas;

4.12. teisingai ir laiku perveda gavėjams Socialinės paramos komisijos paskirtas išmokas;

4.13. suveda pirminių dokumentų dėl šalpos išmokų, išmokų vaikui bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimo duomenis į finansų valdymo ir apskaitos sistema „FVAS“, tvarko analitinę apskaitą;

4.14. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS“ duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;

4.15. kontroliuoja, ar pagal patvirtintas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų sąmatas ir priemones teisingai naudojamos lėšos. Laiku teikia Motyvuotus prašymus Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl lėšų perskirstymo tarp programos priemonių arba tarp ketvirčių;

4.16. pagal kompetenciją vykdo einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

4.17. dėl laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir pan. nesant darbe Skyriaus vyresn. finansininko, laikinai vykdo jo funkcijas;

4.18. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus darbuotojui, atsakingam už jų apskaitą;

4.19. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko apskaitos registrus;

4.20. tais atvejais, kai apskaitos dokumentai ir registrai reikalingi einamajam darbui ir kitais metais, juos palieka saugoti Skyriuje, atsakingiems darbuotojams;

4.21. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;

4.22. raštu praneša Skyriaus vedėjui apie apskaitos dokumentų dingimą ar sugadinimą;

4.23. trumpo saugojimo bylas perduoda už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui ir įformina (bylų) dokumentų perdavimo aktą;

4.24. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041