school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Position:
specialistė
Address:
Utenio a. 4, 113 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 63890
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgyta profesinę kvalifikaciją;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
4.2. supažindina būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
4.3. tikrina 4.1 punkte būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką, kompensaciją;
4.4. tikrina besikreipiančių dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos gavėjų pateiktą informaciją valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose (SODROS, Gyventojų, Mokinių, Studentų registro, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys). Atspausdina registrų išrašus, juos patvirtina savo parašu.
4.5. duomenis suveda į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacinę sistemą (toliau – SPIS), formuoja būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos asmens bylas, rengia piniginės socialinės paramos skyrimo/neskyrimo sprendimų projektus, patikrinus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, Skyriaus vedėjo pavaduotojui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui), duomenis koreguoja, kompensacijas paskiria/neskiria programoje „Parama“.
4.6. informuoja klientus apie priimtą sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos neskyrimo;
4.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko SPIS duomenų bazėje būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos gavėjų duomenis;
4.8. teikia Utenos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai prašymus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijai, kai būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacija įstatymų nustatyta tvarka nepriklauso. Gavus Utenos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos protokolo išrašą dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo/neskyrimo, rengia sprendimo projektą ir jį teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, vedėjo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui), duomenis koreguoja, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją paskiria/neskiria sistemoje „Parama“;
4.9. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos perskaičiavimą, duomenų koregavimą, informuoja klientus apie permoką ar nepriemoką, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
4.10. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautą būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją išsiunčiant pranešimus, negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.11. Skyriaus antspaudą naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. rengia pažymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo nustatymo ir teikia pasirašyti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, vedėjo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui);
4.13. dalyvauja tikrinant besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
4.14. konsultuoja ir informuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
4.15. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
4.16. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
4.17. atlieka Skyriaus socialinių išmokų specialisto, atsakingo už piniginės socialinės paramos administravimą, funkcijas, jo atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
4.18. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
4.19. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

________________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041