school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Position:
vyresn. specialistė
Address:
Utenio a. 4, 105 kab., Utena
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+370 389 64059
Mobile:
+370 602 80899
Send an Email
Miscellaneous Information:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant dokumentus specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2. dalyvauja tikrinant projektus ir rengiant dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2.4. pagal kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus ir rengia atsakymus į juos;
2.5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla ir teikia atsakingam skyriui, vykdančiam informacijos publikavimą savivaldybės interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;
2.6. tvarko skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
2.8. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041