school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Kvietimas teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. birželio 29d. Utenos rajono tarybos sprendimu Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimu 2024 m. balandžio 25d. Utenos rajono tarybos sprendimu Nr. TS-111 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui.
Studentų rėmimo konkurse gali dalyvauti ir pretenduoti į stipendiją Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų,
vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose studijuojantys studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikalingų specialybių prioritetinis sąrašas patvirtintas 2024 m. gegužės 16 d. Utenos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-393
Konkurso dalyvių paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2024 m. spalio 1 d. 17:00 val.


Konkurso dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus:
• Užpildytą prašymą skirti studijų stipendiją;
• Motyvacinį laišką, kurį sudaro prisistatymas, Utenos rajono pasirinkimo dirbti motyvai, dalyvavimas visuomeninėje bei mokslo taikomojoje veikloje;
• Lietuvos ar užsienio aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančias Studento statusą. Pažymoje turi būti nurodyta studijų krypčių grupė, studijų programa ir studijų rezultatai už praėjusius mokslo metus (arba praėjusį semestrą). Pažymos išdavimo data negali būti ankstesnė nei Konkurso paskelbimo data. Įstoję į pirmą kursą, studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimu kopiją;
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją.
• Pasirašytą susitarimą su įmone, įstaiga, organizacija dėl praktikos atlikimo ir dėl Studento įdarbinimo po studijų baigimo.
• Studentas dokumentus gali pateikti elektronine forma, naudodamasis gyventojų e. paslaugomis interneto svetainėje www.utena.lt.
• Teikiant dokumentus popierine forma, jie turi būti:
• Užpildyti kompiuteriu, tinkamai pasirašyti ir atspausdinti;
• Pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta „STUDIJŲ STIPENDIJŲ KONKURSUI“, pareiškėjo vardas ir pavardė;
• Dokumentai pateikiami Utenos rajono savivaldybės administracijai (103 kab., Utenio a. 4.);
• Dokumentų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal antspaudo datą ant voko.
Prašymo forma
Tvarkos aprašas 
Informaciją dėl konkurso dalyvių paraiškų pildymo teikia Jaunimo reikalų koordinatorė Vestina Liobikaitė, tel. +370 389 26279 el. p. vestina.liobikaitė@utena.lt

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041